Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường/ Sản Phẩm Bổ Trợ Hỗ Trợ Về Phí ManuLife Gia Đình Tôi Yêu

[tintuc]
Điều kiện tham gia Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường/ Sản Phẩm Bổ Trợ Hỗ Trợ Về Phí ManuLife Gia Đình Tôi Yêu

1) QLBHTC Miễn Khoản Khấu Trừ Dành cho Người Được Bảo Hiểm (NĐBH)
Nếu NĐBH mắc một trong 45 Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối, Công ty sẽ xem xét:
- Miễn Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng, bao gồm:
 • Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, Phí Quản Lý Hợp Đồng; và:
 • Phí Bảo Hiểm Rủi Ro Tăng Cường của các QLBHTC/ SPBHBT còn hiệu lực của NĐBH bắt đầu từ Ngày Kỷ Niệm Tháng HĐ ngay sau ngày NĐBH được chẩn đoán mắc BLNT giai đoạn cuối.
- Chi trả Phí Bảo Hiểm Định kỳ quy năm vào 3 Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày QLBHTC này được chấp nhận thanh toán. Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm này cũng được phân bổ vào GTTKHĐ sau khi khấu trừ Phí Ban Đầu của những năm đó và cũng được tính thưởng duy trì Hợp đồng.
- Các quyền lợi sau sẽ chấm dứt:
 • (Các) QLBHTC/ SPBHBT của BMBH và Người Phụ thuộc
 • Quyền lợi gia tăng STBH không cần thẩm định, quyền tăng STBH, Quyền tham gia (các) QLBHTC, quyền thay đổi Kế Hoạch BH, Quyền thay đổi Phí BH Cơ Bản.
2) QLBHTC Miễn Khoản Khấu Trừ Dành cho Bên Mua Bảo Hiểm (BMBH)
Nếu BMBH mắc 1 trong 45 Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối, Công ty sẽ xem xét:
- Miễn Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng, bao gồm:
 • Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, Phí Quản Lý Hợp Đồng; và:
 • Phí Bảo Hiểm Rủi Ro Tăng Cường của các QLBHTC/ SPBHBT còn hiệu lực của NĐBH bắt đầu từ Ngày Kỷ Niệm Tháng HĐ ngay sau ngày BMBH được chẩn đoán mắc BLNT giai đoạn cuối.
- Chi trả Phí Bảo Hiểm Định kỳ quy năm vào 3 Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày QLBHTC này được chấp nhận thanh toán. Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm này cũng được phân bổ vào GTTKHĐ sau khi khấu trừ Phí Ban Đầu của những năm đó và cũng được tính thưởng duy trì Hợp đồng.
- Các quyền lợi sau sẽ chấm dứt:
 • (Các) QLBHTC/ SPBHBT của BMBH và Người Phụ thuộc
 • Quyền lợi gia tăng STBH không cần thẩm định, quyền tăng STBH, Quyền tham gia (các) QLBHTC, quyền thay đổi Kế Hoạch BH, Quyền thay đổi Phí BH Cơ Bản.
3) SPBHBT Hỗ Trợ Đóng Phí Do Bệnh Lý Nghiêm Trọng Của Người Được Bảo Hiểm
 - Có 2 lựa chọn về thời hạn hỗ trợ đóng phí: 15 năm và đến năm 65 tuổi
- Quyền lợi: Nếu NĐBH mắc 1 trong 45 BLNT giai đoạn cuối, Công ty sẽ xem xét:
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí 15 năm: chi trả khoản phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi hết thời hạn 15 năm kể từ ngày SPBT này có hiệu lực hoặc HĐBH chấm dứt, trùy trường hợp nào xảy ra trước.
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí đến năm 65 tuổi: chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi NĐBH đủ 65 tuổi hoặc HĐBH chấm dứt, tùy trường hợp nào xảy ra trước.
4) SPBHBT Hỗ Trợ Đóng Phí Do Thương Tật Toàn Bộ và Vĩnh Viễn Của Người Được Bảo Hiểm
- Có 2 lựa chọn về thời hạn hỗ trợ đóng phí: 15 năm và đến năm 65 tuổi
- Quyền lợi: Nếu NĐBH bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ xem xét:
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí 15 năm: chi trả khoản phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi hết thời hạn 15 năm kể từ ngày SPBT này có hiệu lực hoặc HĐBH chấm dứt, trùy trường hợp nào xảy ra trước.
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí đến năm 65 tuổi: chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi NĐBH đủ 65 tuổi hoặc HĐBH chấm dứt, tùy trường hợp nào xảy ra trước.
5) SPBHBT Hỗ Trợ Đóng Phí Do Tử Vong Hoặc Bệnh Lý Nghiêm Trọng Của Bên Mua Bảo Hiểm
- Có 2 lựa chọn về thời hạn hỗ trợ đóng phí: 15 năm và đến năm 65 tuổi
- Quyền lợi: Nếu BMBH bị tử vong hoặc mắc 1 trong 45 BLNT giai đoạn cuối, Công ty sẽ xem xét:
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí 15 năm: chi trả khoản phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi hết thời hạn 15 năm kể từ ngày SPBT này có hiệu lực hoặc HĐBH chấm dứt, trùy trường hợp nào xảy ra trước.
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí đến năm 65 tuổi: chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi NĐBH đủ 65 tuổi hoặc HĐBH chấm dứt, tùy trường hợp nào xảy ra trước.
6) SPBHBT Hỗ Trợ Đóng Phí Do Tử Vong Hoặc Thương Tật Toàn Bộ và Vĩnh Viễn Của Bên Mua Bảo Hiểm
- Có 2 lựa chọn về thời hạn hỗ trợ đóng phí: 15 năm và đến năm 65 tuổi
- Quyền lợi: Nếu BMBH bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Công ty sẽ xem xét:
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí 15 năm: chi trả khoản phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi hết thời hạn 15 năm kể từ ngày SPBT này có hiệu lực hoặc HĐBH chấm dứt, trùy trường hợp nào xảy ra trước.
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí đến năm 65 tuổi: chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi NĐBH đủ 65 tuổi hoặc HĐBH chấm dứt, tùy trường hợp nào xảy ra trước.
[/tintuc]


Tin Tức ManuLife