Manulife - Gia Đình Tôi Yêu hoạt động như thế nào?

[giaban][/giaban]
[chitiet]
Phí Bảo Hiểm Định Kỳ (gồm Phí Bảo Hiểm Cơ Bản và Phí Bảo Hiểm Tăng Cường) và Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm sau khi trừ Phí Ban Đầu sẽ còn lại Phí Bảo Hiểm Được Phân Bổ. Phí Bảo Hiểm Được Phân Bổ được phân bổ vào Tài Khoản Hợp Đồng.

Hàng tháng, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro và phí Quản Lý Hợp Đồng sẽ được khấu trừ từ Tài Khoản Hợp Đồng, do đó các khoản này có tên gọi Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng.

Phần còn lại của Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng sau khi khấu trừ Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng sẽ được đầu tư qua Quỹ Liên Kết Chung. Quỹ Liên Kết Chung hoạt động sinh lãi và chia lãi vào các Tài Khoản Hợp Đồng hàng tháng sau khi trừ đi Phí Quản Lý Quỹ.

Có 3 nguồn làm tăng Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng: Phí Bảo Hiểm Được Phân Bổ, lãi từ hoạt động đầu tư, Quyền Lợi Đặc Biệt khi Duy Trì Hợp Đồng.

Có 3 nguồn làm giảm Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng:

  • Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng: gồm Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro Tăng Cường và Phí Quản Lý Hợp Đồng.
  • (Khách hàng yêu cầu) rút một phần hoặc toàn bộ GTTKHĐ (Phí Rút GTTKHĐ hoặc Phí Chấm Dứt HĐ sẽ được phát sinh trong những trường hợp này)
  • (Công ty) rút tiền từ TKHĐ để đóng phí còn thiếu trong 3 năm hợp đồng đầu tiên


Những loại phí bạn nên biết khi tham gia Manulife - Gia Đình Tôi Yêu:

Phí ban đầu: 
Phí ban đầu là toàn bộ các khoản tiền mà Doanh Nghiệp BH được phép khấu trừ trước khi phí bảo hiểm được phân bổ vào Quỹ Liên Kết Chung.
Được khấu trừ từ khoản Phí bảo hiểm định kỳ và Phí bảo hiểm đóng thêm trước khi phân bổ vào Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng và tuân theo tỷ lệ sau:

Phí bảo hiểm rủi ro và Phí bảo hiểm rủi ro tăng cường: 
Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại HĐBH.
Được khấu trừ hàng tháng từ GTTKHĐ, dùng để chi trả cho các quyền lợi bảo vệ của Quyền lợi bảo hiểm cơ bản và (các) Quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có).

Phí Quản lý Hợp Đồng: 
Được khấu trừ hàng tháng từ GTTKHĐ. Trong năm 2017, Phí Quản lý Hợp Đồng là 29.000 đồng/tháng, và sẽ tự động tăng 2.000 đồng/tháng mỗi năm dương lịch sau đó. Tuy nhiên, Phí Quản lý Hợp Đồng sẽ không vượt quá mức tối đa là 60.000 đồng/tháng.

Phí Quản lý Quỹ: 
Dùng để chi trả cho các hoạt động của Quỹ Liên Kết Chung và sẽ được khấu trừ trước khi Công ty công bố lãi suất đầu tư. Mức Phí Quản lý Quỹ được quy định tại Trang Hợp Đồng tuy nhiên không vượt quá 2%/năm.

Phí rút Giá trị tài khoản Hợp Đồng: 
Áp dụng khi Bên Mua Bảo Hiểm yêu cầu rút một phần từ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng, theo bảng sau:

Phí chấm dứt Hợp Đồng: 
Áp dụng khi Bên Mua Bảo Hiểm yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng trước ngày đáo hạn, theo bảng sau:

Phí bảo hiểm rủi ro, Phí bảo hiểm rủi ro tăng cường, Phí quản lý Hợp Đồng, phí quản lý quỹ có thể thay đổi sau khi được sự chấp thuận của Bộ Tài Chính. Công ty sẽ gửi thông báo cho Bên Mua Bảo Hiểm 3 tháng trước khi áp dụng mức phí mới.
[/chitiet]

Tin Tức ManuLife