Quyền Lợi Của Manulife "Cuộc Sống Tươi Đẹp"

[giaban][/giaban]
[chitiet]
Sản phẩm "Cuộc Sống Tươi Đẹp" là tấm lá chắn vững vàng bảo vệ bạn trước 134 bệnh hiểm nghèo và giúp bạn có nguồn tài chính sẵn sàng để yên tâm điều trị.

A - Quyền Lợi Bảo Vệ
1. Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng (QLBLNT)
2. Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng Bổ Sung: 25% Số tiền bảo hiểm(*) khi mắc phải:
  • Bệnh lý nghiêm trọng đối với trẻ em (dưới 18 tuổi); hoặc
  • Bệnh lý nghiêm trọng theo giới tính (từ 18 tuổi trở lên).

Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng
3. Quyền lợi khi Tử Vong: bằng tổng giá trị của Số Tiền Bảo Hiểm(*), Quyền lợi tiền mặt đặc biệt, Bảo tức và Lãi tích lũy (nếu có) tại thời điểm Người Được Bảo Hiểm tử vong.

4. Quyền lợi Trợ cấp mai táng: 10% Số Tiền Bảo Hiểm(*), lên đến 30 triệu đồng ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi Tử vong. Quyền lợi này sẽ được khấu trừ vào quyền lợi khi tử vong sau khi có quyết định chi trả chính thức từ Công ty.
(*) Trường hợp Người Được Bảo Hiểm dưới 4 tuổi, Số Tiền Bảo Hiểm sẽ được điều chỉnh tương ứng
theo quy định trong Điều khoản sản phẩm.
STBH = Số Tiền Bảo Hiểm
B - Quyền Lợi Tiết Kiệm
1. Quyền lợi tiền mặt đặc biệt:
100% Số tiền bảo hiểm, trừ các Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm, giai đoạn giữa đã được thanh toán. Quyền lợi này chi trả khi Người được bảo hiểm đủ 75 tuổi hoặc cuối năm hợp đồng thứ 20 (tuỳ giai đoạn nào đến sau) nếu chưa thanh toán Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối. Hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi chi trả quyền lợi này và bạn vẫn được bảo vệ trước rủi ro tử vong cho đến khi đáo hạn.

2. Quyền lợi đáo hạn hợp đồng:
bằng tổng giá trị của Số Tiền Bảo Hiểm, Quyền lợi tiền mặt đặc biệt, Bảo tức và Lãi tích lũy (nếu có).

3. Bảo tức:
là khoản không đảm bảo và sẽ được chi trả căn cứ vào lợi nhuận của quỹ các sản phẩm tham gia chia lãi sau khi các khoản phí bảo hiểm của hợp đồng đã được đóng đầy đủ và đúng hạn.

Bảo tức định kỳ:Chi trả hàng năm vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng.
Bảo tức tri ân:
Nếu tất cả các khoản Phí Bảo Hiểm đến hạn đã được đóng đầy đủ trong suốt Thời Hạn Đóng Phí, Công Ty sẽ chi trả Bảo tức tri ân:
(i) Tại Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng của năm cuối cùng của Thời Hạn Đóng Phí, và
(ii) Vào mỗi ngày kỉ niệm hợp đồng sau thời hạn đóng phí cho đến khi người được bảo hiểm tới tuổi 65 (trong trường hợp người được bảo hiểm chưa đủ 65 tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn đóng phí).
Khách hàng có thể nhận Bảo tức bất cứ thời điểm nào hoặc để lại Công ty và hưởng Lãi tích lũy theo mức lãi suất được công bố tại từng thời điểm.


B - Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường
Chỉ cần trả thêm một khoản phí nhỏ, bạn và gia đình sẽ an tâm vui sống trước những rủi ro khôn lường trong cuộc sống với các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ ưu việt kèm theo của Manulife "Cuộc Sống Tươi Đẹp".
Quyền lợi bảo hiểm tăng cường
Danh sách các bệnh lý nghiêm trọng qua các giai đoạn


Danh sách các bệnh lý nghiêm trọng bổ sung
[/chitiet]

Tin Tức ManuLife