Các Sản Phẩm Bổ Trợ Manulife Chắp Cánh Tương Lai

[tintuc]
1). Bảo hiểm Tử Vong và Thương tật do tai nạn nâng cao - Gia hạn hằng năm
Định nghĩa: Tai nạn nghĩa là một sự kiện hoặc 1 chuỗi sự kiện liên tục, khách quan xảy ra do tác động của một lực, một vật bất ngờ từ bên ngoài lên cơ thể của NĐBH  và gây ra thương tật hoặc tử vong cho NĐBH. Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải là nguyên nhân trực tiếp, duy nhất và không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào khác gây ra thương tật hoặc tử vong cho NĐBH trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện hoặc chuỗi sự kiện đó.

Trong thời gian SPBT vẫn còn hiệu lực, Công ty sẽ xem xét để thanh toán các quyền lợi bảo hiểm sau:
a. Quyền lợi bảo hiểm thương tật do tai nạn:
Công ty sẽ thanh toán cho khách hàng trong trường hợp xảy ra sự kiện thương tật do tai nạn như sau:
Tỷ lệ % Thương tật x STBH (tối đa thanh toán 100% STBH của SPBT này)

Bảng tỷ lệ thương tật tương ứng với quy định tỷ lệ chi trả và hạn mức chi trả tối đa:
Không phụ thuộc vào số lượng tình trạng thương tật thực tế, trong mọi trường hợp tổng giá trị thanh toán theo SPBT này không quá 100% STBH.

b) Quyền lợi bảo hiểm tổn thương nội tạng do tai nạn
Nếu NĐBH bị tổn thương do tai nạn dẫn đến việc phải phẫu thuật mở ở vùng bụng hoặc ngực, Công ty sẽ chi trả:
15% STBH và <= 150 triệu đồng
 Công ty có quyền từ chối chi trả QLBH tổn thương nội tạng do tai nạn nếu ngay sau khi xảy ra tai nạn, NĐBH không nằm viện làm bệnh nhân nội trú tại bệnh viện.

c) Quyền lợi bảo hiểm gãy xương do tai nạn
- Nếu NĐBH bị gãy, nứt hoặc vỡ xương do Tai nạn, Công ty sẽ xem xét chi trả QLBH gãy xương do Tai nạn theo tỷ lệ phần trăm của STBH theo quy định của bảng dưới đây:
Tỷ lệ % chi trả x STBH
Bảng tỷ lệ chi trả và giới hạn mức thanh toán tối đa
- Công ty sẽ chi trả QLBH gãy xương do Tai nạn cho các lần Tai nạn khác nhau. Tuy nhiên, nếu từ hai tai nạn trở lên gây ra cùng một loại tổn thương xương khớp và tổn thương của lần Tai nạn liền trước đã được Công ty chi trả quyền lợi này, Công ty sẽ tiếp tục chi trả cho tổn thương của lần Tai Nạn kế tiếp với điều kiện Tai Nạn kế tiếp xảy ra sau Tai Nạn liền trước từ đủ 12 tháng trở lên.

- Nếu cùng một Tai nạn gây ra dẫn đến gãy từ hai loại xương trở lên, Công ty sẽ thanh toán tổng số tiền cần trả cho các quyền lợi này.

- Không phụ thuộc vào số lần gãy xương do Tai Nạn, trong mọi trường hợp tổng giá trị thanh toán theo SPBT này không quá 100% STBH.

d) Quyền lợi bảo hiểm bỏng nghiêm trọng do tai nạn
Nếu NĐBH bị bỏng do Tai nạn, Công ty sẽ chi trả QLBH bỏng nghiêm trọng do Tai nạn theo tỷ lệ phần trăm của STBH theo quy định của bảng dưới đây:
Cấp độ và Tỷ lệ Bỏng % x STBH
Tỷ lệ chi trả dựa trên cấp độ bỏng và % diện tích da
- Công ty có quyền từ chối chi trả QLBH bỏng nghiêm trọng do Tai Nạn nếu ngay sau khi xảy ra Tai Nạn, NĐBH không được điều trị bỏng tại một bệnh viện.

- Không phụ thuộc vào số lần bỏng nghiêm trọng do Tai Nạn, trong mọi trường hợp tổng giá trị thanh toán theo SPBT này không quá 100% STBH.

e) Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn

2). Bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng - Gia hạn hằng năm
Trong thời gian SPBT vẫn còn hiệu lực, Công ty sẽ xem xét để thanh toán các quyền lợi bảo hiểm sau:
a. Quyền lợi bảo hiểm BLNT giai đoạn sớm
- Nếu NĐBH được chẩn đoán là mắc bất kỳ BLNT giai đoạn sớm nào được quy định tại Điều 1 của Phụ lục SPBT này, Công ty sẽ thanh toán giá trị nhỏ hơn giữa:
 • 25% STBH được xác định tại thời điểm được chẩn đoán mắc BLNT giai đoạn sớm, hoặc
 • 500 triệu đồng cho 01 lần thanh toán
Bảo vệ 10 Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm
Trong trường hợp NĐBH có tham gia nhiều hơn 1 HĐBH/ SPBT, tổng số tiền được chi trả cho QLBH BLNT giai đoạn sớm không được vượt quá 500 triệu đồng cho 01 lần thanh toán.

- Các điều kiện sau đây sẽ được Công ty áp dụng khi xem xét thanh toán QLBH:
 • Số lần thanh toán tối đa chi trả không được vượt quá 4 lần trong suốt thời hạn của SPBT này, và Công ty sẽ không chi trả nhiều hơn 01 lần cho mỗi BLNT giai đoạn sớm và
 • Nếu có từ 02 BLNT giai đoạn sớm được chẩn đoán trong cùng 01 ngày, Công ty chỉ thanh toán 01 BLNT giai đoạn sớm; và
 • Nếu BLNT giai đoạn sớm được chẩn đoán liên quan đến các bộ phận của cơ thể được xem là cơ quan cặp (bao gồm nhưng không giới hạn các cơ quan sau: vú, tai, mắt, ống dẫn trứng, thận, phổi, buồng trứng, tinh hoàn) Công ty chi thanh toán 01 lần cho cùng một cơ quan cặp đó.
b. Quyền lợi bảo hiểm BLNT giai đoạn cuối
Nếu NĐBH được chẩn đoán là mắc bất kỳ BLNT giai đoạn cuối nào được quy định tại Phụ Lục 2 của SPBT này, Công ty sẽ thanh toán 100% STBH được xác định tại thời điểm được chẩn đoán mắc BLNT giai đoạn cuối. Trước khi thanh toán QLBH BLNT giai đoạn cuối, Công ty sẽ trừ đi tất cả các QLBH BLNT giai đoạn sớm đã được thanh toán trước đó.
c. Quyền lợi bảo hiểm bệnh lý theo giói tính
Công ty sẽ thanh toán thêm 25% STBH được xác định tại thời điểm được chẩn đoán mắc bệnh lý theo giới tính trong trường hợp:
 • NĐBH được chẩn đoán là mắc bất kỳ bệnh lý theo giới tính nào được quy định tại điều 2 của Phụ Lục 1 (trừ bệnh lý " dị tật bẩm sinh") của SPBT này.
 • Con của NĐBH nữ được chẩn đoán là mắc bất kỳ bệnh lý theo giới tính nào được quy định tại Phụ lục 1 của SPBT này.
Danh sách bệnh lý nghiêm trọng dành cho giới tính bao gồm:-  Bệnh lý dành riêng cho nam giới: Ung thư phổi, Ung thư gan và Ung thư tiền liệt tuyến.
- Bệnh lý dành riêng cho nữ giới bao gồm:
 • Ung thư biểu mô tại chỗ của vú, cổ tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng hoặc âm đạo.
 • Biến chứng thai kỳ: Đông máu nội mạch lan toả, Bệnh gai nhau nước, Loạn tâm thần hậu sản, Tử sản.
 • Dị tật bẩm sinh: Hội chứng Down, Tật gai sống đôi, Tứ chứng Pha Lô, Bít thực quản và dò khí quản, thực quản, Não úng thuỷ, Tử vong sơ sinh
 • Phẫu thuật phục hồi.
- Thời gian chờ: 90 ngày kể từ ngày HĐBH có hiệu lực hoặc ngày khôi phục lại hiệu lực hợp đồng.
- Thời gian còn sống: NĐBH còn sống sau 30 ngày kể từ ngày chẩn đoán mắc bệnh.

3). Bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn - Gia hạn hằng năm
Trong thời gian SPBT này còn hiệu lực, nếu NĐBH bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ xem xét thanh toán mức tỷ lệ chi trả tương ứng với từng độ tuổi theo bảng dưới đây:

Áp dụng giới hạn quyền lợi trẻ em dưới 04 tuổi như bảng dưới đây:
4). Bảo hiểm Tử vong - Gia hạn hằng năm
Trong thời gian SPBT này còn hiệu lực, nếu NĐBH bị Tử vong, Công ty sẽ xem xét thanh toán mức như sau:
100% STBH (hợp đồng chấm dứt)

5). Bảo hiểm Trợ cấp Y tế - Gia hạn hằng năm
Trong thời gian SPBT này còn hiệu lực, nếu NĐBH bị Tử vong, Công ty sẽ xem xét thanh toán các quyền lợi bảo hiểm như sau:
200.000đ/ ngày - 300.000đ/ ngày - 500.000đ/ ngày - 1 triệu đồng/ ngày - 2 triệu đồng/ ngày - 3 triệu đồng/ ngày.- Quyền lợi trợ cấp nằm viện: 
Nếu NĐBH phải nằm viện, Công ty sẽ thanh toán QL trợ cấp nằm viện bằng STBH tại thời điểm Nằm Viện cho mỗi ngày Nằm Viện
- Quyền lợi trợ cấp nằm viện tại Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt
Nếu NĐBH phải Nằm viện và được Điều trị tại Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt, Công ty sẽ thanh toán AL này bằng 02 lần STBH cho mỗi ngày Nằm viện tại Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt.
[/tintuc]

Tin Tức ManuLife