Điều Khoản Sản Phẩm Manulife Cuộc Sống Tươi Đẹp

[tintuc]
A. QUYỀN LỢI TRỢ CẤP MAI TÁNG VÀ QUYỀN LỢI TỬ VONG  

1. Quyền lợi tử vong:
Nếu Người Được Bảo Hiểm tử vong trong thời gian Hợp Đồng còn hiệu lực, Công Ty sẽ xem xét chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong là tổng của (i) Số Tiền Bảo Hiểm đang áp dụng tại thời điểm Người Được Bảo Hiểm tử vong và (ii) Quyền lợi tiền mặt đặc biệt tích lũy (nếu có), bảo tức tích lũy (nếu có) và lãi tích lũy (nếu có). 


2. Quyền lợi trợ cấp mai táng:Khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tử vong theo Điều 1, Công Ty sẽ chi trả trước cho Người Thụ Hưởng Quyền lợi trợ cấp mai táng là số tiền nhỏ hơn giữa: 10% Số Tiền Bảo Hiểm và 30 (ba mươi) triệu đồng với điều kiện:

  • Sự kiện tử vong xảy ra trong thời gian Hợp Đồng có hiệu lực và sau một (01) năm kể từ Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực Hợp Đồng, tùy thuộc ngày nào đến sau; và
  • Nguyên nhân tử vong không thuộc loại trừ bảo hiểm. Số tiền chi trả tối đa cho Quyền lợi trợ cấp mai táng có thể được Công Ty điều chỉnh theo quy định tại Quy Trình Nghiệp Vụ của Công Ty
3. Trước khi thanh toán Quyền lợi bảo hiểm tử vong, Công Ty Manulife  sẽ:

a) Cộng các khoản phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, được nộp sau ngày Người Được Bảo Hiểm tử vong (nếu có);
b) Trừ đi:
(i) Nợ (nếu có);
(ii) Quyền lợi trợ cấp mai táng mà Công Ty đã thanh toán;
(iii) Tất cả các quyền lợi bảo hiểm phát sinh sau thời điểm tử vong mà Công Ty đã thanh toán (nếu
có) không tính lãi.

B. QUYỀN LỢI BỆNH LÝ NGHIÊM TRỌNGTrong thời gian Hợp Đồng còn hiệu lực, Công Ty sẽ xem xét thanh toán các quyền lợi bảo hiểm sau:
B.1 Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớma) Nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán là mắc bất kỳ Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm được quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng, Công Ty sẽ thanh toán giá trị nhỏ hơn giữa:
(i) Hai mươi lăm phần trăm (25%) Số Tiền Bảo Hiểm được xác định tại thời điểm được chẩn đoán mắc Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm, hoặc
(ii) Năm trăm (500) triệu đồng. cho một (01) lần thanh toán.
Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm có tham gia nhiều hơn một Hợp Đồng Bảo Hiểm/Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ, tổng số tiền được chi trả cho quyền lợi bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm không vượt quá năm trăm (500) triệu đồng cho một (01) lần thanh toán.

b) Các điều kiện sau sẽ được Công Ty áp dụng khi xem xét thanh toán quyền lợi bảo hiểm nêu tại Điều B.1 này:
(i) Số lần thanh toán tối đa được chi trả không vượt quá bốn (04) lần trong suốt thời hạn của Quyền
lợi Bệnh lý Nghiêm trọng, và Công Ty sẽ không chi trả nhiều hơn một (01) lần cho mỗi Bệnh Lý
Nghiêm Trọng giai đoạn sớm; và

(ii) Nếu có từ hai (02) Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm được chẩn đoán trong cùng một (01) ngày hoặc một (01) Lần Thăm Khám, Công Ty chỉ thanh toán quyền lợi cho một (01) Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm; và

(iii) Nếu Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm được chẩn đoán liên quan đến các bộ phận của cơ thể
được xem là cơ quan cặp (bao gồm các cơ quan sau: tay, chân, vú, tai, mắt, ống dẫn trứng, thận, phổi, buồng trứng, tinh hoàn) Công Ty chỉ thanh toán một (01) lần cho cùng một cơ quan cặp đó.

B.2 Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn giữa:a) Nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán là mắc bất kỳ Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn giữa nào được quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng, Công Ty sẽ thanh toán giá trị nhỏ hơn giữa:
(i) Năm mươi phần trăm (50%) Số Tiền Bảo Hiểm được xác định tại thời điểm được chẩn đoán
mắc Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn giữa, hoặc
(ii) Một (01) tỷ đồng. cho một (01) lần thanh toán.
Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm có tham gia nhiều hơn một Hợp Đồng Bảo Hiểm/Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ, tổng số tiền được chi trả cho quyền lợi bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn giữa không vượt quá một (01) tỷ đồng cho một (01) lần thanh toán.
Trước khi thanh toán quyền lợi này, Công Ty sẽ khấu trừ Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm cho cùng một bệnh đã được Công Ty thanh toán trước đó (nếu có).


b) Các điều kiện sau sẽ được Công Ty áp dụng khi xem xét thanh toán quyền lợi bảo hiểm nêu tại Điều B.2 này:
(i) Số lần thanh toán tối đa được chi trả không vượt quá hai (02) lần trong suốt thời hạn của Quyền
lợi Bệnh lý Nghiêm trọng, và Công Ty sẽ không chi trả nhiều hơn một (01) lần cho mỗi Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn giữa; và


(ii) Nếu có từ hai (02) Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn giữa được chẩn đoán trong cùng một (01) ngày hoặc một (01) Lần Thăm Khám, Công Ty chỉ thanh toán một (01) Bệnh Lý Nghiêm Trọng
giai đoạn giữa; và


(iii) Nếu Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn giữa được chẩn đoán liên quan đến các bộ phận của cơ
thể được xem là cơ quan cặp (bao gồm các cơ quan sau: tay, chân, vú, tai, mắt, ống dẫn trứng, thận, phổi, buồng trứng, tinh hoàn) Công Ty chỉ thanh toán một (01) lần cho cùng một cơ quan cặp đó. 


B.3 Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuốia) Nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán là mắc bất kỳ Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối nào được quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng, Công Ty sẽ thanh toán một trăm phần trăm (100%) Số Tiền Bảo Hiểm được xác định tại thời điểm được chẩn đoán mắc Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối. Trước khi thanh toán Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối, Công Ty sẽ trừ đi tất cả các Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm như quy định tại Điều B3 và Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn giữa theo quy định tại Điều B.2 của cùng một Bệnh Lý Nghiêm Trọng mà Công Ty thanh toán trước đó.

b) Các điều kiện sau sẽ được Công Ty áp dụng khi xem xét thanh toán quyền lợi bảo hiểm nêu tại Điều B.3 này:


(i) Công Ty chỉ chi trả một (01) lần Quyền lợi Bệnh lý Nghiêm trọng giai đoạn cuối; và
(ii) Nếu có từ hai (02) Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối được chẩn đoán trong cùng một (01)
ngày hoặc một (01) Lần Thăm Khám, Công Ty chỉ thanh toán một (01) Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối; và


(iii) Nếu Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối được chẩn đoán liên quan đến các bộ phận của cơ thể được xem là cơ quan cặp (bao gồm các cơ quan sau: tay, chân, vú, tai, mắt, ống dẫn trứng, thận,
phổi, buồng trứng, tinh hoàn) Công Ty chỉ thanh
 
toán một (01) lần cho cùng một cơ quan cặp đó.
Quyền lợi bảo hiểm nêu tại Điều 13.1, 13.2 và 13.3 sẽ chấm dứt ngay khi Công Ty chấp thuận thanh toán quyền lợi này.
 
B.4 Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng bổ sungNgoài quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng quy định tại
Điều B.3, trong thời gian Hợp Đồng Bảo Hiểm còn hiệu lực, Công Ty sẽ thanh toán thêm hai mươi lăm phần trăm (25%) Số Tiền Bảo Hiểm được xác định tại thời điểm được chẩn đoán mắc bệnh:
a) Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm nhỏ hơn 18 (mười tám) Tuổi được chẩn đoán là mắc bất kỳ Bệnh Lý Nghiêm Trọng Đối Với Trẻ Em được quy định tại Phụ Lục 3 của Hợp Đồng; hoặc


b) Trong trường hợp (i) Người Được Bảo Hiểm từ đủ 18 (mười tám) Tuổi trở lên được chẩn đoán mắc bất kỳ bệnh lý theo giới tính nào được quy định tại Phụ Lục 2 (trừ Dị tật bẩm sinh) hoặc (ii) con của Người Được Bảo Hiểm nữ sinh ra trong thời gian Hợp Đồng có hiệu lực được chẩn đoán mắc Dị tật bẩm sinh quy định tại Phụ lục 2 của Hợp Đồng.


Để được xem xét chi trả quyền lợi nêu tại Điều 3.(a) hoặc B3.(b) trên đây, Người Được Bảo Hiểm phải ở độ Tuổi, được xác định vào ngày được chẩn đoán mắc bệnh, tương ứng nêu tại từng quyền lợi. Quyền lợi bảo hiểm nêu tại Điều 13.4 này sẽ chấm dứt ngay khi Công Ty chấp thuận thanh toán. Quyền lợi bảo hiểm này sẽ được chi trả độc lập với Quyền lợi bảo hiểm quy định tại Điều B3.


B.4 Quyền lợi tiền mặt đặc biệtTrong thời gian Hợp Đồng vẫn còn hiệu lực, Người Được Bảo Hiểm còn sống và vẫn chưa nhận Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối, Công Ty sẽ thanh toán Quyền lợi tiền mặt đặc biệt bằng 100% (một trăm phần trăm) Số Tiền Bảo Hiểm trừ đi Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm và Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn giữa đã nhận với các điều kiện sau:

a) Tại Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng khi Người Được Bảo Hiểm đủ 75 (bảy mươi lăm) Tuổi trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm nhỏ hơn 55 (năm mươi lăm) Tuổi tại Ngày Cấp Hợp Đồng; hoặc

b) Vào Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng Năm Hợp Đồng thứ 20 (hai mươi) trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm lớn hơn 55 (năm mươi lăm) Tuổi vào Ngày Cấp Hợp Đồng.

c) Quyền lợi tiền mặt đặc biệt sẽ được dùng để cấn trừ các khoản Nợ (nếu có) của Hợp Đồng, phần còn lại (nếu có)
 sẽ được Công ty chi trả theo một trong các phương thức được Bên Mua Bảo Hiểm lựa chọn sau đây:

(i) Để lại Công Ty và hưởng lãi. Bên Mua Bảo Hiểm có thể rút ra bất kỳ lúc nào. Mức lãi suất sẽ được Công Ty quyết định và công bố tại từng thời điểm trên website của Công Ty. Bên Mua Bảo Hiểm có thể rút một phần hoặc toàn bộ Quyền lợi tiền mặt đặc biệt tích lũy này bất cứ lúc nào, phụ thuộc vào mức giao dịch tối thiểu theo quy định của Công Ty tại từng thời điểm; hoặc
(ii) Nhận ngay bằng tiền mặt. Nếu Bên Mua Bảo Hiểm không chọn phương thức nào, thì phương thức (i) sẽ mặc nhiên được áp dụng. Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng quy định tại Điều B.3 sẽ chấm dứt khi Công Ty chấp nhận thanh toán Quyền lợi tiền mặt đặc biệt.


B5. THỜI GIAN CHỜ VÀ THỜI GIAN CÒN SỐNGBất kể đã có quy định nêu trên và trừ trường hợp do Tai Nạn, bất kỳ và tất cả các quyền lợi được quy định tại Điều B.3 sẽ chỉ được xem xét và/hoặc chi trả nếu:

a) Ngày mà Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán hoặc điều trị hoặc có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào của:
(i) Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm, hoặc
(ii) Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn giữa, hoặc
(iii) Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối, hoặc
(iv) Bệnh lý Nghiêm Trọng Bổ Sung.
sau chín mươi (90) ngày kể từ Ngày Cấp Hợp Đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực Hợp Đồng gần nhất, tùy thuộc vào ngày nào đến sau; và


b) Người Được Bảo Hiểm vẫn còn sống ít nhất là ba mươi (30) ngày kể từ ngày Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc bất kỳ Bệnh Lý Nghiêm Trọng hoặc bệnh lý theo giới tính nào
  


[/tintuc]Tin Tức ManuLife