Manulife Cuộc Sống Tươi Đẹp-Sản Phẩm Bảo Hiểm Hỗn Hợp Bệnh Lý Nghiêm Trọng Chi Trả Qua Ba Giai Đoạn

[tintuc]
Manulife Cuộc Sống Tươi Đẹp-Sản Phẩm Bảo Hiểm Hỗn Hợp Bệnh Lý Nghiêm Trọng Chi Trả Qua Ba Giai Đoạn (New CI 2018)
PHẦN A:
1) Lý do nên chọn "New CI 2018"
2) Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng
a. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm

25% STBH/ lần thanh toán (tối đa 500 triệu đồng/ lần)
 • Bảo vệ trước 35 BLNT giai đoạn sớm
 • Chi trả tối đa 04 lần trong suốt thời hạn của QLBLNT, tối đa 01 lần cho mỗi BLNT giai đoạn sớm
 • Chi trả tối đa 500 triệu đồng/ lần thanh toán cho quyền lợi BLNT giai đoạn sớm của toàn bộ các hợp đồng có quyền lợi BLNT giai đoạn sớm mà NĐBH tham gia.
 • Chi trả cho 01 BLNT giai đoạn sớm nếu có từ 02 BLNT giai đoạn sớm được chẩn đoán trong cùng 01 ngày hoặc 01 lần thăm khám.
 • Nếu BLNT giai đoạn sớm được chẩn đoán liên quan đến các bộ phận của cơ thể được xem là cơ quan cặp (bao gồm tay, chân, vú, tai, mắt, ống dẫn trứng, thận, phổi, buồng trứng, tinh hoàn): thanh toán 01 lần cho cùng 1 cơ quan cặp đó.
b. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn giữa

50% STBH/ lần thanh toán (tối đa 1 tỷ đồng/ lần sau khi trừ đi QLBLNT giai đoạn sớm cho cùng một bệnh đã thanh toán)
 • Bảo vệ trước 35 BLNT giai đoạn giữa
 • Chi trả tối đa 02 lần trong suốt thời hạn của QLBLNT, tối đa 01 lần cho mỗi BLNT giai đoạn giữa
 • Chi trả tối đa 1 tỷ đồng/ lần thanh toán cho quyền lợi BLNT giai đoạn giữa của toàn bộ các hợp đồng có quyền lợi BLNT giai đoạn giữa mà NĐBH tham gia.
 • Chi trả cho 01 BLNT giai đoạn giữa nếu có từ 02 BLNT giai đoạn sớm được chẩn đoán trong cùng 01 ngày hoặc 01 lần thăm khám.
 • Nếu BLNT giai đoạn giữa được chẩn đoán liên quan đến các bộ phận của cơ thể được xem là cơ quan cặp (bao gồm tay, chân, vú, tai, mắt, ống dẫn trứng, thận, phổi, buồng trứng, tinh hoàn): thanh toán 01 lần cho cùng 1 cơ quan cặp đó.
c. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối

100% STBH (trừ đi QLBLNT giai đoạn sớm, giai đoạn giữa cho cùng 1 bệnh đã thanh toán)
 • Bảo vệ trước 49 BLNT giai đoạn cuối
 • Chi trả tối đa 01 lần QLBLNT giai đoạn cuối
 • Chi trả cho 01 BLNT giai đoạn cuối nếu có từ 02 BLNT giai đoạn sớm được chẩn đoán trong cùng 01 ngày hoặc 01 lần thăm khám.
 • Nếu BLNT giai đoạn cuối được chẩn đoán liên quan đến các bộ phận của cơ thể được xem là cơ quan cặp (bao gồm tay, chân, vú, tai, mắt, ống dẫn trứng, thận, phổi, buồng trứng, tinh hoàn): thanh toán 01 lần cho cùng 1 cơ quan cặp đó.
 • QLBLNT giai đoạn sớm, QLBLNT giai đoạn giữa và QLBLNT giai đoạn cuối sẽ chấm dứt ngay sau khi QLBLNT giai đoạn cuối được thanh toán. Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục.
3) Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng bổ sung

Thêm 25% STBH (ngoài các QLBLNT giai đoạn sớm, giữa, cuối)
- Chi trả khi:
 • NĐBH < 18 tuổi được chẩn đoán là mắc bất kỳ BLNT đối với trẻ em; hoặc
 • NĐBH >= 18 tuổi được chẩn đoán mắc bất kỳ bệnh lý theo giói tính nào (trừ dị tật bẩm sinh) hoặc con của NĐBH nữ sinh ra trong thời gian HĐ có hiệu lực được chẩn đoán mắc dị tật bẩm sinh.
- NĐBH phải ở độ tuổi (được xác định vào ngày được chẩn đoán mắc bệnh) tương ứng nêu tại từng quyền lợi.
- QLBLNT Bổ sung sẽ chấm dứt ngay sau khi Công ty chấp thuận thanh toán (chỉ chi trả 01 lần duy nhất trong suốt thời hạn bảo hiểm)
- QLBLNT Bổ sung được chi trả hoàn toàn độc lập với các QLBLNT khác.
Danh sách Bệnh Lý Nghiêm Trọng bổ sung
*Thời gian chờ và thời gian còn sống
Trừ trường hợp do tai nạn, các quyền lợi BLNT giai đoạn sớm, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối hoặc BLNT Bổ sung sẽ chỉ được xem xét và/ hoặc chi trả nếu:
 • Ngày mà NĐBH được chẩn đoán hoặc điều trị hoặc có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào của bệnh sau 90 ngày kể từ Ngày Cấp Hợp Đồng hoặc Ngày Khôi Phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy thuộc ngày nào đến sau, và:
 • NĐBH vẫn còn sống ít nhất 30 ngày kể từ ngày được chẩn đoán mắc bất kỳ BLNT hoặc bệnh lý theo giới tính nào.
Những BLNT được chẩn đoán trong thời gian chờ sẽ bị loại trừ trong suốt thời gian hợp đồng.

4) Quyền lợi tiền mặt đặc biệt

100% STBH - (QLBLNT giai đoạn sớm đã chi trả + QLBLNT giai đoạn giữa đã chi trả)

- Điều kiện chi trả: NĐBH còn sống và chưa nhận QLBLNT giai đoạn cuối
- Thời gian chi trả:
 • Ngày Kỷ niệm HĐ khi NĐBH đủ 75 tuổi (nếu NĐBH <= 55 tuổi tại ngày cấp HĐ)
 • Cuối năm HĐ thứ 20 (nếu NĐBH > 55 tuổi tại ngày cấp HĐ)
-  Phương thức chi trả: Số tiền được chi trả sẽ dùng cấn trừ các khoản nợ (nếu có) của HĐ, phần còn lại (nếu có) BMBH có thể:
 • Để lại Công ty và hưởng lãi, hoặc
 • Nhận ngay bằng tiền mặt
- QLBLNT giai đoạn sơm, giữa, cuối và QLBLNT bổ sung sẽ chấm dứt khi Công ty chấp nhận thanh toán QL tiền mặt đặc biệt.

5) Quyền lợi tử vong và trợ cấp mai táng
a. Quyền lợi trợ cấp mai táng

10% STBH (tối đa 30 triệu đồng)

- Chi trả ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong, nhằm giúp khách hàng an tâm về mặt tài chính để tập trung lo hậu sự cho người quá cố.
- Quyền lợi này sẽ được khấu trừ vào quyền lợi khi tử vong sau khi có quyết định chi trả chính thức từ Công ty.
- Điều kiện chi trả:
 • Sự kiện tử vong xảy ra trong thời gian HĐ có hiệu lực và sau 01 năm kể từ ngày hiệu lực HĐ hoặc Ngày khôi phục hiệu lực HĐ, tùy thuộc ngày nào đến sau; và:
 • Nguyên nhân tử vong không thuộc loại trừ bảo hiểm
b. Quyền lợi Tử vong

100% STBH đang áp dụng tại thời điểm NĐBH Tử vong + QL tiền mặt Đặc Biệt tích lũy (nếu có) + Bảo tức tích lũy (nếu có)

Trước khi thanh toán quyền lợi tử vong, Công ty sẽ:
- Cộng thêm: các khoản phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, được nộp sau ngày NĐBH tử vong (nếu có)
- Trừ đi:
 • Nợ (nếu có)
 • Quyền lợi Trợ cấp mai táng mà Công ty đã thanh toán
 • Tất cả các quyền lợi bảo hiểm phát sinh sau thời điểm tử vong mà Công ty đã thanh toán (nếu có) không tính lãi.
6) Quyền lợi Bảo tức (không đảm bảo)
Bảo tức là khoản không đảm bảo và sẽ được chi trả căn cứ vào lợi nhuận của quỹ các sản phẩm tham gia chia lãi sau khi trừ các khoản phí bảo hiểm của hợp đồng đã được đóng đầy đủ và đúng hạn.
- Bảo tức định kỳ:
Bảo tức định kỳ, nếu có, được chi trả hàng năm vào mỗi Ngày Kỷ niệm hợp đồng. Kỳ bảo tức định kỳ đầu tiên được chi trả sau khi kỳ phí bảo hiểm đầu tiên của năm thứ 2 của HĐ đã được đóng.
- Bảo tức tri ân:
Bảo tức tri ân, nếu có, được chi trả vào:
 • Ngày Kỷ niệm HĐ của năm cuối cùng của Thời hạn đóng phí, và:
 • Mỗi Ngày Kỷ niệm HĐ sau thời hạn đóng phí cho đến khi NĐBH tới 65 tuổi (trong trường hợp NĐBH chưa đủ 65 tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn đóng phí).
7) Quyền lợi Đáo hạn
100% STBH + QL Tiền Mặt Đặc Biệt tích lũy (nếu có) + Bảo Tức và lãi tích lũy (nếu có) - Nợ (nếu có)


PHẦN B: Các Sản Phẩm Bổ Trợ


1) Trợ cấp Y tế - Đóng phí ngắn hạn (ĐPNH)
- Các mức STBH:
220.000đ/ ngày - 300.000đ/ ngày - 500.000đ/ ngày - 1 triệu đồng/ ngày - 2 triệu đồng/ ngày - 3 triệu đồng/ ngày
- Quyền lợi bảo hiểm:
 • Nằm viện qua đêm: 100 STBH của SPBT/ ngày, tối đa 365 ngày/ năm HĐ
 • Nằm viện tại Khoa chăm sóc Đặc Biệt: 200% STBH của SPBT/ ngày
 • Tối đa 1000 ngày nằm viện cho toàn thời gian hợp đồng
 • Tối đa 05 ngày nằm viện cho mỗi lần nằm viện nếu NĐBH nằm viện tại các trung tâm y tế cấp quận/ huyện hoặc các bệnh viện không trực thuộc sự quản lý của Bộ y tế, bệnh viện/ viện/ khoa/ cơ sở y học cổ truyền/ y học dân tộc/ điều dưỡng và phục hồi chức năng.
 • Căn cứ vào số ngày nằm viện tối đa được xem là cần thiết về mặt y khoa trong bảng "Tiêu chẩn về số ngày nằm viện đối với 1 số bệnh thông thường" để chi trả cho mỗi lần nằm viện.
 • Thời gian chờ: 30 ngày kể từ ngày cấp hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của SPBT, chọn ngày đến sau, trừ trường hợp nằm viện do tai nạn.
 • Được xem xét tái tục hàng nằm, Công ty có quyền từ chối tái tục ngay cả khi đã hết thời hạn đóng phí. Khi từ chối tái tục, Công ty trả giá trị hoàn lại (nếu có).
2) Tử Vong và Thương tật do tai nạn - Đóng phí ngắn hạn (ĐPNH)
QLBH Thương tật do tai nạn
Chi trả theo tỷ lệ % của STBH quy định theo bảng dưới đây
Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do tai nạn
- 300% STBH  nếu tử vong do tai nạn máy bay khi đang là hành khách có mua vé trên một chuyển bay thương mại;
hoặc:
- 200% STBH nếu bị tử vong do tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau:
 • tử vong do tai nạn giao thông khi đang là hành khách mua vé trên các phương tiện giao thông công cộng; hoặc
 • tử vong do tai nạn thang máy khi đang di chuyển bằng thang máy (ngoại trừ những người đang làm nhiệm vụ sửa chữa/ bảo trì thang máy); hoặc
 • tử vong do hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn xảy ra tại các Tòa Nhà Công Cộng. 
- 100% STBH Tử vong do tai nạn không thuộc hai trường hợp (a) và /hoặc (b) nêu trên.

3) Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn - Đóng phí ngắn hạn (ĐPNH)

100% STBH của SPBT

Định nghĩa thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:
a. Mất hoàn toàn hoặc liệt hoàn toàn và vĩnh viễn:
 • Hai tay; hoặc
 • Hai chân; hoặc
 • Một tay và một chân; hoặc
 • Thị lực hai mắt; hoặc
 • Một tay và thị lực một mắt; hoặc
 • Một chân và thị lực một mắt
Mất hoàn toàn và vĩnh viễn đối với tay được hiểu là tình trạng cụt hoàn toàn từ cổ tay trở lên. Mất hoàn toàn và vĩnh viễn đối với chân được hiểu là tình trạng cụt hoàn toàn từ mắt cá chân trở lên. Mất hoàn toàn thị lực được hiểu là mắt hẳn hoặc mù hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng nhìn của mắt.

Hoặc
b. Bị thương tật đạt tỷ lệ 80% theo quy định về tiêu chuẩn thương tật có hiệu lực vào thời điểm xảy ra tai nạn hoặc Bệnh tật.

Tất cả  các tình trạng liệt hoàn toàn và vĩnh viễn và/ hoặc thương tật nêu trên phải được giám định và xác nhận bởi hội đồng y khoa cấp tỉnh hoặc cơ quan tương đương theo quy định của pháp luật. Việc giám định này phải được thực hiện sau 180 ngày tính từ ngày xảy ra tai nạn hoặc Bệnh Tật.

 *Thời gian chờ: 90 ngày kể từ ngày cấp hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của SPBT tùy thuộc vào ngày nào đến sau, trừ trường hợp do tai nạn.

4) Tử Vong - Đóng phí ngắn hạn (ĐPNH)

100% STBH của SPBT

Quyền lợi bảo hiểm với NĐBH dưới 4 tuổi
5) Miễn nộp phí dành cho bên mua Bảo Hiểm
[/tintuc]


Tin Tức ManuLife