Sản Phẩm Gia Đình Tôi Yêu

[tintuc]
Điều kiện tham gia Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường/ Sản Phẩm Bổ Trợ Hỗ Trợ Về Phí ManuLife Gia Đình Tôi Yêu

1) QLBHTC Miễn Khoản Khấu Trừ Dành cho Người Được Bảo Hiểm (NĐBH)
Nếu NĐBH mắc một trong 45 Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối, Công ty sẽ xem xét:
- Miễn Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng, bao gồm:
 • Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, Phí Quản Lý Hợp Đồng; và:
 • Phí Bảo Hiểm Rủi Ro Tăng Cường của các QLBHTC/ SPBHBT còn hiệu lực của NĐBH bắt đầu từ Ngày Kỷ Niệm Tháng HĐ ngay sau ngày NĐBH được chẩn đoán mắc BLNT giai đoạn cuối.
- Chi trả Phí Bảo Hiểm Định kỳ quy năm vào 3 Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày QLBHTC này được chấp nhận thanh toán. Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm này cũng được phân bổ vào GTTKHĐ sau khi khấu trừ Phí Ban Đầu của những năm đó và cũng được tính thưởng duy trì Hợp đồng.
- Các quyền lợi sau sẽ chấm dứt:
 • (Các) QLBHTC/ SPBHBT của BMBH và Người Phụ thuộc
 • Quyền lợi gia tăng STBH không cần thẩm định, quyền tăng STBH, Quyền tham gia (các) QLBHTC, quyền thay đổi Kế Hoạch BH, Quyền thay đổi Phí BH Cơ Bản.
2) QLBHTC Miễn Khoản Khấu Trừ Dành cho Bên Mua Bảo Hiểm (BMBH)
Nếu BMBH mắc 1 trong 45 Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối, Công ty sẽ xem xét:
- Miễn Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng, bao gồm:
 • Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, Phí Quản Lý Hợp Đồng; và:
 • Phí Bảo Hiểm Rủi Ro Tăng Cường của các QLBHTC/ SPBHBT còn hiệu lực của NĐBH bắt đầu từ Ngày Kỷ Niệm Tháng HĐ ngay sau ngày BMBH được chẩn đoán mắc BLNT giai đoạn cuối.
- Chi trả Phí Bảo Hiểm Định kỳ quy năm vào 3 Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày QLBHTC này được chấp nhận thanh toán. Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm này cũng được phân bổ vào GTTKHĐ sau khi khấu trừ Phí Ban Đầu của những năm đó và cũng được tính thưởng duy trì Hợp đồng.
- Các quyền lợi sau sẽ chấm dứt:
 • (Các) QLBHTC/ SPBHBT của BMBH và Người Phụ thuộc
 • Quyền lợi gia tăng STBH không cần thẩm định, quyền tăng STBH, Quyền tham gia (các) QLBHTC, quyền thay đổi Kế Hoạch BH, Quyền thay đổi Phí BH Cơ Bản.
3) SPBHBT Hỗ Trợ Đóng Phí Do Bệnh Lý Nghiêm Trọng Của Người Được Bảo Hiểm
 - Có 2 lựa chọn về thời hạn hỗ trợ đóng phí: 15 năm và đến năm 65 tuổi
- Quyền lợi: Nếu NĐBH mắc 1 trong 45 BLNT giai đoạn cuối, Công ty sẽ xem xét:
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí 15 năm: chi trả khoản phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi hết thời hạn 15 năm kể từ ngày SPBT này có hiệu lực hoặc HĐBH chấm dứt, trùy trường hợp nào xảy ra trước.
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí đến năm 65 tuổi: chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi NĐBH đủ 65 tuổi hoặc HĐBH chấm dứt, tùy trường hợp nào xảy ra trước.
4) SPBHBT Hỗ Trợ Đóng Phí Do Thương Tật Toàn Bộ và Vĩnh Viễn Của Người Được Bảo Hiểm
- Có 2 lựa chọn về thời hạn hỗ trợ đóng phí: 15 năm và đến năm 65 tuổi
- Quyền lợi: Nếu NĐBH bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ xem xét:
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí 15 năm: chi trả khoản phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi hết thời hạn 15 năm kể từ ngày SPBT này có hiệu lực hoặc HĐBH chấm dứt, trùy trường hợp nào xảy ra trước.
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí đến năm 65 tuổi: chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi NĐBH đủ 65 tuổi hoặc HĐBH chấm dứt, tùy trường hợp nào xảy ra trước.
5) SPBHBT Hỗ Trợ Đóng Phí Do Tử Vong Hoặc Bệnh Lý Nghiêm Trọng Của Bên Mua Bảo Hiểm
- Có 2 lựa chọn về thời hạn hỗ trợ đóng phí: 15 năm và đến năm 65 tuổi
- Quyền lợi: Nếu BMBH bị tử vong hoặc mắc 1 trong 45 BLNT giai đoạn cuối, Công ty sẽ xem xét:
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí 15 năm: chi trả khoản phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi hết thời hạn 15 năm kể từ ngày SPBT này có hiệu lực hoặc HĐBH chấm dứt, trùy trường hợp nào xảy ra trước.
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí đến năm 65 tuổi: chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi NĐBH đủ 65 tuổi hoặc HĐBH chấm dứt, tùy trường hợp nào xảy ra trước.
6) SPBHBT Hỗ Trợ Đóng Phí Do Tử Vong Hoặc Thương Tật Toàn Bộ và Vĩnh Viễn Của Bên Mua Bảo Hiểm
- Có 2 lựa chọn về thời hạn hỗ trợ đóng phí: 15 năm và đến năm 65 tuổi
- Quyền lợi: Nếu BMBH bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Công ty sẽ xem xét:
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí 15 năm: chi trả khoản phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi hết thời hạn 15 năm kể từ ngày SPBT này có hiệu lực hoặc HĐBH chấm dứt, trùy trường hợp nào xảy ra trước.
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí đến năm 65 tuổi: chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi NĐBH đủ 65 tuổi hoặc HĐBH chấm dứt, tùy trường hợp nào xảy ra trước.
[/tintuc]


[tintuc]
1) Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường Thương Tật Toàn Bộ Và Vĩnh Viễn
Manulife Chi trả đến 100% STBH của QLBHTC này nếu NĐBH của QLBHTC này bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
Định nghĩa thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:
a. Mất hoàn toàn hoặc liệt hoàn toàn và vĩnh viễn:
 • Hai tay; hoặc
 • Hai chân; hoặc
 • Một tay và một chân; hoặc
 • Thị lực hai mắt; hoặc
 • Một tay và thị lực một mắt; hoặc
 • Một chân và thị lực một mắt
Mất hoàn toàn và vĩnh viễn đối với tay được hiểu là tình trạng cụt hoàn toàn từ cổ tay trở lên. Mất hoàn toàn và vĩnh viễn đối với chân được hiểu là tình trạng cụt hoàn toàn từ mắt cá chân trở lên. Mất hoàn toàn thị lực được hiểu là mắt hẳn hoặc mù hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng nhìn của mắt.

Hoặc
b. Bị thương tật đạt tỷ lệ 80% theo quy định về tiêu chuẩn thương tật có hiệu lực vào thời điểm xảy ra tai nạn hoặc Bệnh tật.

Tất cả  các tình trạng liệt hoàn toàn và vĩnh viễn và/ hoặc thương tật nêu trên phải được giám định và xác nhận bởi hội đồng y khoa cấp tỉnh hoặc cơ quan tương đương theo quy định của pháp luật. Việc giám định này phải được thực hiện sau 180 ngày tính từ ngày xảy ra tai nạn hoặc Bệnh Tật.

 Sau khi chi trả, HĐBH vẫn tiếp tục với QLBH chính và những QLBH Tăng Cường khác.

2) Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường Tử Vong và thương tật do Tai Nạn
2.1 Quyền lợi bảo hiểm Thương tật do tai nạn
 • Trong mọi trường hợp, tổng giá trị bồi thường QLBHTC này không quá 100% STBH
 • Nếu cùng một tai nạn gây ra từ 02 tình trạng thương tật trở lên, Công ty Manulife sẽ thanh toán cho 01 tình trạng thương tật có mức chi trả cao nhất.
2.2 Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do tai nạn
a. 300% STBH của QLBHTC này nếu NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn máy bay khi đang là hành khách có mua vé trên một chuyển bay thương mại;
hoặc:
b. 200% STBH của QLBHTC này nếu NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau:
 • NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn giao thông khi đang là hành khách mua vé trên các phương tiện giao thông công cộng; hoặc
 • NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn thang máy khi đang di chuyển bằng thang máy (ngoại trừ những người đang làm nhiệm vụ sửa chữa/ bảo trì thang máy); hoặc
 • NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn xảy ra tại các Tòa Nhà Công Cộng. 
Hoặc 
c. 100% STBH của QLBHTC này , nếu NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn không thuộc hai trường hợp (a) và /hoặc (b) nêu trên.

Trước khi thanh toán Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn, tất cả các giá trị của Quyền lợi bảo hiểm thương tật do tai nạn đã được Công ty thanh toán trước đó sẽ được trừ đi

3) Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ trợ Tử Vong có Thời Hạn
Chi trả đến 100% STBH của SPBHBT này khi NĐBH của SPBHBT này bị tử vong.

[/tintuc]


[tintuc]
1) Quyền Lợi BHTC Trợ Cấp Y tế 2014
Có thể lựa chọn trong số các mức STBH sau cho mỗi ngày nằm viện:
200.000đ/ ngày - 300.000đ/ ngày - 500.000đ/ ngày - 1 triệu đồng/ ngày - 2 triệu đồng/ ngày - 3 triệu đồng/ ngày.
a. Quyền lợi trợ cấp nằm viện:
- Chi trả 100% STBH của QLBHTC này/ ngày nằm viện nếu NĐBH của QLBHTC này nằm viện.
- Chi trả không quá 365 ngày nằm viện/ năm hợp đồng.
b. Quyền lợi trợ cấp nằm viện tại khoa Chăm sóc đặc biệt
Chi trả 200% STBH của QLBHTC này/ ngày nằm viện để điều trị tại Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt, nếu NĐBH của QLBHTC này nằm viện và được điều trị tại Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt.
Giới hạn và điều kiện chi trả chung:
 • Quyền lợi trợ cấp nằm viện tại mục (a) không được chi trả cho số ngày nằm viện đã được chi trả theo mục (b)
 • Chi trả không quá 1000 ngày nằm viện cho toàn thời hạn hợp đồng
 • Chi trả không quá 5 ngày nằm viện nếu NĐBH nằm viện tại các trung tâm y tế cấp quận/ huyện hoặc bệnh viện không thuộc quản lý trực tiếp từ Bộ Y tế (ví dụ bệnh viện quân đội,...)
 • Thời gian chờ: 30 ngày (trừ tai nạn) tính từ ngày cấp hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của QLBHTC này.
 • QLBHTC này được xem xét tái tục hằng năm tại mỗi ngày Kỷ Niệm năm HĐ. Công ty có quyền từ chối tái tục QLBHTC này. Việc Công ty nhận phí bảo hiểm tái tục cho QLBHTC này không được xem là Công ty đã đồng ý tái tục QLBHTC này. Trong trường hợp Công ty từ chối tái tục QLBHTC này, Công ty chấm dứt khấu trừ Phí BH Rủi Ro Tăng Cường của QLBHTC này.
 • Quyền lợi trợ cấp nằm viện tối đa là 3 triệu đồng/ ngày đối với NĐBH có thu nhập; và 500.000 đồng/ ngày đối với NĐBH không có thu nhập (trẻ em, nội trợ, người phụ thuộc,...)
 • Căn cứ vào số ngày nằm viện tối đa cần thiết về mặt y khoa trong Tiêu chuẩn về số ngày nằm viện đối với 1 số bệnh thông thường để chi  trả cho mỗi lần nằm viện.
 • Tiêu chuẩn về số ngày nằm viện đối với 1 số bệnh thông thường
2) Quyền Lợi BHTC Bệnh Lý Nghiêm Trọng
a. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng Giai Đoạn sớm
 • Nếu NĐBH mắc bất kỳ 1 trong 10 BLNT giai đoạn sớm nào trong danh sách dưới đây, Công ty Manulife sẽ chi trả 25% STBH của QLBHTC này được xác định tại thời điểmNĐBH mắc BLNT giai đoạn sớm và không quá 500 triệu đồng cho mỗi lần chi trả.
 • Trường hợp NĐBH tham gia nhiều hơn một HĐBH hoặc nhiều hơn một QLBHTC, tổng số tiền chi trả cho QLBH BLNT giai đoạn sớm không vượt quá 500 triệu đồng cho một lần thanh toán.
 • Thanh toán tối đa 04 lần trong suốt thời hạn của QLBHTC này, và chi trả không quá 01 lần cho mỗi BLNT giai đoạn sớm.
 • Nếu có từ 02 BLNT giai đoạn sớm trở lên được chẩn đoán trong cùng một ngày, Công ty sẽ chi trả cho 01 BLNT giai đoạn sớm.
 • Nếu BLNT giai đoạn sớm được chẩn đoán liên quan đến các bộ phận của cơ thể được xem là cơ quan cặp (bao gồm nhưng không giới hạn: vú, tai, mắt, ống dẫn trứng, thận, phổi, buồn trứng, tinh hoàn) Công ty thanh toán 01 lần cho cùng 1 cơ quan đó.
Danh sách 10 Bệnh Lý Nghiêm trọng giai đoạn sớm:
 • Phẫu thuật cắt u tuyến yên
 • Mù một mắt
 • Ung thư biểu mô tại chỗ/ ung thư tiền liệt tuyến, ung thư máu dòng Lympho
 • Phẫu thuật gan
 • Phẫu thuật cắt bỏ một bên phổi
 • Thủ thuật tạo hình van tim, tách van tim, thay thế van tim qua da
 • Phẫu thuật huyết khố xoang hang
 • Cấy máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim dưới da
 • Bỏng trung bình
 • Đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ.
b. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng Giai Đoạn cuối:
Nếu NĐBH mắc bất kỳ 1 trong 45 BLNT giai đoạn cuối nào trong danh sách dưới đây, Công ty Manulife Việt Nam sẽ chi trả 100% STBH của QLBHTC này được xác định tại thời điểm NĐBH mắc BLNT giai đoạn cuối, trừ đi tất cả các QLBH BLNT giai đoạn sớm đã thanh toán trước đó (nếu có).
Danh sách 45 Bệnh Lý Nghiêm trọng giai đoạn cuối 
1. Bệnh Alzheimer / Sa sút trí tuệ trầm trọng
2. Phẫu thuật động mạch chủ
3. Thiếu máu bất sản
4. Hội chứng Apallic
5. Viêm màng não nhiễm khuẩn
6. U não lành tính
7. Phẫu thuật não
8. Ung thư đe doạ tính mạng
9. Bệnh cơ tim
10. Hôn mê
11. Phẫu thuật nối tắt động mạch vành
12. Viêm não do virus
13. Bệnh phổi giai đoạn cuối
14. Bệnh suy gan giai đoạn cuối
15. Viêm gan siêu vi tối cấp
16. Nhồi máu cơ tim
17. Thay thế van tim
18. Suy thận
19. Mất khả năng sống độc lập
20. Câm
21. Chấn thương sọ não nghiêm trọng
22. Ghép cơ quan chính
23. Bệnh nang tuỷ thận
24. Bệnh tế bào thần kinh vận động
25. Bệnh xơ cứng rải rác
26. Bệnh loạn dưỡng cơ
27. Bệnh Parkinson nguyên phát
28. Bệnh sốt bại liệt (Poliomyeltis)
29. Bệnh tăng áp lực động mạch phổi nguyên phát
30. Bỏng nặng
31. Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống (SLE) có kèm viêm thận do Lupus
32. Đột quỵ (Tai biến mạch máu não)
33. Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối
34. Bệnh xơ cứng cột bên teo cơ
35. Viêm tuỵ mãn tái phát
36. Bệnh Creutzfeld - Jacob
37. Bệnh viêm cân cơ hoại tử
38. Viêm đa khớp dạng thấp nặng
39. Loãng xương nặng
40. Xơ cứng bì hệ thống
41. Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
42. Bệnh nhược cơ
43. Bệnh Crohn
44. Hội chứng Eisenmenger
45. Suy tuyến thượng thận mãn tính

Ngoài ra còn có danh sách bệnh lý nghiêm trọng dành cho giới tính bao gồm:
1. Bệnh lý dành riêng cho nam giới: Ung thư phổi, Ung thư gan và Ung thư tiền liệt tuyến.
2. Bệnh lý dành riêng cho nữ giới bao gồm:
 • Ung thư biểu mô tại chỗ của vú, cổ tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng hoặc âm đạo.
 • Biến chứng thai kỳ: Đông máu nội mạch lan toả, Bệnh gai nhau nước, Loạn tâm thần hậu sản, Tử sản.
 • Dị tật bẩm sinh: Hội chứng Down, Tật gai sống đôi, Tứ chứng Pha Lô, Bít thực quản và dò khí quản, thực quản, Não úng thuỷ, Tử vong sơ sinh
 • Phẫu thuật phục hồi.
Thời gian chờ và thời gian còn sống của QLBHTC Bệnh Lý Nghiêm trọng:
 • Thời gian chờ: 90 ngày kể từ ngày cấp hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của QLBHTC này
 • Thời gian còn sống: 30 ngày.
[/tintuc]
[tintuc]
Không chỉ giúp bạn bảo vệ toàn diện, với Manulife - Gia Đình Tôi Yêu nếu Bạn cần 1 giải pháp linh hoạt để hiện thực hóa các dự định, kế hoạch cho bản thân và gia đình. Hãy để Manulife - Gia Đình Tôi Yêu là lời giải cho các nhu cầu tài chính của bạn và gia đình với các đặc điểm sau:

1) Linh Hoạt quyết định Số Tiền Bảo Hiểm và Phí Bảo Hiểm
Khách hàng có thể chọn STBH và Phí Bảo Hiểm theo ý muốn với:
Số tiền bảo hiểm = Phí Bảo Hiểm Cơ Bản định kỳ năm x Hệ số nhân
Số tiền bảo hiểm tối thiếu: 100 triệu đồng
Bảng hệ số nhân
Rõ ràng, nếu tham gia bảo hiểm từ khi còn ít tuổi quý khách hàng có thể lựa chọn quyền lợi bảo vệ tối đa cao hơn.

2) Linh hoạt đóng phí
- khách hàng có những khoản thu nhập không thường xuyên, muốn đóng phí nhiều hơn để gia tăng GTTK----->Manulife vẫn hỗ trợ.

- Khách hàng tạm thời gián đoạn thu nhập, gặp khó khăn tài chính và muốn tạm dừng đóng phí bảo hiểm-----> Manulife vẫn hỗ trợ.

3) Linh hoạt đầu tư thêm
Bên mua bảo hiểm (BMBH) được quyền tăng GTTKHĐ bằng Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm. Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm sau khi trừ Phí Ban Đầu được tích lũy vào GTTKHĐ để hưởng lãi.
Quy định về Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm:
 • Có thể nộp thêm bất cứ lúc nào sau khi Phí Bảo Hiểm Định Kỳ đến hạn của năm đó đã được đóng đủ
 • Tối đa đóng thêm gấp 5 lần Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm ở thời điểm cấp Hợp Đồng
 • Khấu trừ Phí Ban Đầu trước khi phân bổ vào Tài Khoản Hợp Đồng
4) Linh Hoạt sử dụng Giá trị tài khoản hợp đồng
a. Rút GTTKHĐ
- Kể từ năm hợp đồng thứ 2, BMBH có thể rút một phần GTTKHĐ
- Số tiền rút tối thiểu mỗi lần là 5 triệu đồng và tối đa 80% Giá trị tiền mặt thực trả của hợp đồng
- Số tiền tối thiểu còn lại trong tài khoản sau khi rút là số lớn hơn giữa 3 số sau: 5 triệu đồng/ 20% Giá trị tiền mặt thực trả của hợp đồng/ 2 tháng Phí BH cơ bản tối thiểu
- Phí rút được tính theo tỷ lệ % trên số tiền rút STBH của HĐ sau khi rút GTTKHĐ:
Với kế hoạch Bảo Hiểm Cơ Bản:
 • Nếu GTTKHĐ sau khi rút nhỏ hơn STBH thì STBH mới  =  STBH cũ - số tiền rút
 • STBH sau khi điều chỉnh phải đáp ứng điều kiện về STBH tối thiểu theo quy định của Công ty
 • STBH của (các) QLBHTC/SPBT không đổi, trừ STBH của  QLBHTC miễn khoản Khấu trừ Hàng Tháng sẽ thay đổi theo STBH mới.
Với kế hoạch Bảo Hiểm Nâng Cao: STBH của QLBH Cơ Bản và QLBH Tăng Cường/ STBH không đổi.

b) Tạm ứng từ GTTKHĐ
 • Kể từ năm HĐ thứ 2, BMBH có thể tạm ứng từ GTTKHĐ
 • Số tiền tạm ứng tối đa 80% của Giá trị tiền mặt thực trả của HĐ
 • GTTK sau khi tạm ứng phải còn lại 3 lần khoản Khấu Trừ Hàng Tháng hoặc 5 triệu đồng, chọn số lớn hơn
 • Khoản tạm ứng được tính lãi suất theo quy định của Công ty Manulife
 • Sau khi tạm ứng, các quyền lợi bảo vệ và đầu tư của HĐ không thay đổi so với trước khi tạm ứng.
 • BMBH có thể hoàn trả số tiền tạm ứng và lãi phát sinh vào bất cứ lúc nào nếu khoản thanh toán mỗi lần đáp ứng mức thanh toán tối thiểu do Công ty quy định tại từng thời điểm.
 • Công ty có quyền khấu trừ các khoản tạm ứng (cộng lãi) trước khi chi trả bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào theo HĐ.
 • Nếu (số tiền tạm ứng + lãi tạm ứng) >=GTTKHĐ, HHD sẽ chấm dứt hiệu lực sau 60 ngày gia hạn.
5) Linh hoạt thay đổi kế hoạch bảo hiểm
Trong 21 ngày cân nhắc hoặc từ năm HĐ thứ 2, BMBH có thể gửi văn bản yêu cầu thay đổi Kế hoạch Bảo Hiểm từ Cơ Bản sang Nâng Cao hoặc ngược lại, với các quy định như sau:
 • Đối với yêu cầu thay đổi từ Kế Hoạch Bảo Hiểm Cơ Bản sang Nâng Cao: BMBH phải cung cấp bằng chứng về khả năng có thể được bảo hiểm. Nếu được chấp thuận thay đổi, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro sẽ được tính lại căn cứ trên Số Tiền Bảo Hiểm chịu rủi ro chính là GTTKHĐ tại thời điểm thay đổi.
 • Đối với yêu cầu thay đổi từ Kế Hoạch Bảo Hiểm Nâng Cao sang Cơ Bản: STBH sau khi thay đổi = STBH trước khi thay đổi + GTTKHĐ tại thời điểm thay đổi.
 • Phí Bảo Hiểm Định Kỳ, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro Tăng Cường sẽ được điều chỉnh tương ứng sau khi thay đổi Kế hoạch BH.
 • Nếu Phí BH Cơ Bản sau khi thay đổi > Phí BH Cơ Bản trước khi thay đổi thì BMBH cần đóng khoản phí còn thiếu tương ứng.
 • Việc thay đổi Kế Hoạch BH tùy thuộc quyết định của Công ty.
6) Linh hoạt thay đổi quyền lợi bảo hiểm
a. Tăng giảm số tiền bảo hiểm
Bên cạnh quyền lợi Gia tăng STBH không cần thẩm định, BMBH có thể gửi văn bản yêu cầu gia tăng STBH của QLBH Cơ Bản trong thời gian 21 ngày cân nhắc hoặc từ năm HĐ thứ 2, hoặc giảm STBH của QLBH Cơ Bản bất cứ lúc nào.
b. Thay đổi quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ Sản Phẩm bổ trợ
BMBH có thể gửi văn bản yêu cầu tăng STBH của QLBHTC/ SPBHBT hoặc mua mới QLBHTC/ SPBHBT từ năm HĐ thứ 2, trong khi HĐ còn hiệu lực.
[/tintuc]


[giaban][/giaban]
[chitiet]
Không chỉ là giải pháp bảo vệ cho cá nhân bạn, sản phẩm này còn đóng vai trò như tấm lá chắn của cả gia đình bạn trước mọi rủi ro bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Lựa chọn giải pháp Manulife “Gia Đình Tôi Yêu”, bạn sẽ được tận hưởng những quyền lợi đặc biệt như dưới đây.
Quyền lợi hấp dẫn:
 • An tâm vui sống, không ngại khó khăn tài chính nhờ quyền lợi bảo vệ lên đến 150 lần phí bảo hiểm
 • Linh hoạt lựa chọn mức phí, số tiền bảo hiểm và mức đầu tư tùy theo khả năng tài chính tại mỗi thời điểm trong cuộc sống
 • Mở rộng bảo vệ cho các thành viên trong gia đình với quyền lợi bảo hiểm tăng cường
 • Hưởng lãi suất đầu tư và tích lũy một khoản tiết kiệm cho mai sau
  Tóm tắt quyền lợi bảo hiểm cơ bản và các quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Manulife Gia Đình Tôi Yêu

[/chitiet]

[giaban][/giaban]
[chitiet]
Manulife - Gia Đình Tôi Yêu
Tại Manulife, chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của các dự định,mong ước trong mỗi giai đoạn cuộc đời của bạn, với Manulife - Gia Đình Tôi Yêu một kế hoạch tài chính linh hoạt, bảo vệ toàn diện song hành tiết kiệm hiệu quả giúp bạn hiện thực hóa các dự định trong cuộc sống. 
Mỗi người trong chúng ta đều có những dự định, mong ước quan trọng hơn bất cứ điều gì trong từng giai đoạn của cuộc đời,đó có thể là mong muốn sức khỏe của gia đình được đảm bảo, có thể là kế hoạch học vấn cho đứa con yêu của mình, cũng có thể là một chiếc xe mới hoặc tân trang ngôi nhà thân yêu của mình, hoặc lập kế hoạch để tận hưởng thời gian nghỉ hưu sau bao năm làm việc chăm chỉ và cống hiến cho gia đình và xã hội. 


Hãy cùng MANULIFE – GIA ĐÌNH TÔI YÊU thiết lập giải pháp tài chính linh hoạt và bảo vệ toàn diện giúp bạn thực hiện các dự định trong cuộc sống ngay từ hôm nay!  

Thông tin chung Sản phẩm Manulife - Gia Đình Tôi Yêu

Manulife - Gia Đình Tôi Yêu Những quyền lợi nổi bật  
Bảo vệ toàn diện, An tâm vui sống
Hoàn toàn an tâm trước các rủi ro không lường trước trong cuộc sống, như tử vong, thương tật, bệnh tật, nằm viện với các quyền lợi bảo vệ toàn diện:
 • Đảm bảo kế hoạch tài chính của gia đình với quyền lợi bảo vệ tử vong lên đến 150 lần phí bảo hiểm.
 • Chỉ với mức phí hợp lý, bạn và gia đình hoàn toàn có thể an tâm với quyền lợi bảo vệ ưu việt của các Quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ trước rủi ro tử vong, tai nạn, nằm viện, bệnh lý nghiêm trọng, hay thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV).
 • Chủ động gia tăng Số tiền bảo hiểm (STBH) mà không phải thông qua thẩm định y tế với Quyền lợi gia tăng STBH.
Hoạch định linh hoạt Hiện thực ước mơ
Bạn hoàn toàn có thể hiện thực hóa mong ước,dự định của mình dựa vào tính linh hoạt cao:
 • Linh hoạt đóng phí tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính từ năm hợp đồng thứ 4 trở đi.
 • Chủ động lựa chọn, thay đổi STBH phù hợp với nhu cầu trong từng giai đoạn của cuộc sống.
 • Linh hoạt sử dụng Giá trị tài khoản Hợp Đồng để trang trải cho các nhu cầu chi tiêu.
 • Linh hoạt đầu tư thêm để gia tăng quyền lợi tiết kiệm với mức lãi suất đầu tư hấp dẫn từ Quỹ liên kết chung.
Tiết kiệm hiệu quả Đảm bảo tương lai
Với Giá trị tài khoản Hợp Đồng (GTTKHĐ)được hình thành từ khoản phí bảo hiểm (BH) sau khi đã trừ các phí liên quan, bạn hoàn toàn có thể an tâm khoản tiền tiết kiệm của mình được gia tăng mỗi ngày để đảm bảo cho tương lai tươi sáng:
 • Hưởng lãi đầu tư hấp dẫn theo tình hình đầu tư của Quỹ liên kết chung.
 • Lãi suất đầu tư đảm bảo giúp bạn hoàn toàn an tâm với các biến động của thị trường.
 • Khoản duy trì Hợp Đồng hấp dẫn giúp gia tăng khoản tiết kiệm.
 • Chi phí liên quan hợp lý góp phần gia tăng khoản tiền tiết kiệm của bạn.
Trên mỗi chặng đường cuộc sống, các rủi ro như tai nạn, bệnh tật, hoặc nằm viện có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào không chỉ ảnh hưởng lâu dài đến các dự định tài chính của bạn và gia đình mà còn gây ra những mất mát to lớn về tinh thần, với Manulife - Gia Đình Tôi Yêu, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với các Quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ mang tính ưu việt sau:

Manulife - Gia Đình Tôi Yêu giúp bảo vệ toàn diện như thế nào?  
Chẳng ai chắc chắn trong cuộc sống không xảy ra bất cứ rủi ro nào, do đó chúng ta cần có sự chuẩn bị chu đáo để đảm bảo các dự định trong cuộc sống. Manulife - Gia Đình Tôi Yêu mang đến sự bảo vệ cho bạn và người thân trước các rủi ro không lường trước trong cuộc sống với lựa chọn Kế hoạch bảo hiểm cơ bản hoặc Kế hoạch bảo hiểm nâng cao:

Với Số tiền bảo hiểm luôn được đảm bảo, quyền lợi bảo vệ của bạn còn chắc chắn gia tăng theo sự tăng trưởng của GTTKHĐ.

Hơn nữa, bạn còn có thể chủ động lựa chọn mức phí bảo hiểm và STBH, tùy theo khả năng tài chính, nhu cầu bảo vệ hoặc kế hoạch tiết kiệm của mình. Tùy theo Tuổi tham gia, bạn có thể lựa chọn STBH lên đến 150 lần mức phí bảo hiểm.


Đặc biệt, 
Manulife - Gia Đình Tôi Yêu còn mang đến cho bạn Quyền lợi gia tăng Số tiền bảo hiểm, giúp bạn có thể gia tăng Số tiền bảo hiểm mà không phải thẩm định trong trường hợp bạn lập gia đình hoặc có con.
Trên mỗi chặng đường cuộc sống, các rủi ro như tai nạn, bệnh tật, hoặc nằm viện có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào không chỉ ảnh hưởng lâu dài đến các dự định tài chính của bạn và gia đình mà còn gây ra những mất mát to lớn về tinh thần, với Manulife - Gia Đình Tôi Yêu, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với các Quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ mang tính ưu việt sau:

Manulife - Gia Đình Tôi Yêu Những quyền lợi nổi bật  
Manulife - Gia Đình Tôi Yêu giúp bạn linh hoạt lập kế hoạch tài chính tương lai như thế nào?  
Bạn cần 1 giải pháp linh hoạt để hiện thực hóa các dự định, kế hoạch cho bản thân và gia đình. Hãy để Manulife - Gia Đình Tôi Yêu là lời giải cho các nhu cầu tài chính của bạn và gia đình với các đặc điểm linh hoạt sau:
 • Linh hoạt trong đóng phí: Manulife - Gia Đình Tôi Yêu chính là một tài khoản ngân hàng thu nhỏ của bạn, bạn hoàn toàn có thể chủ động trong việc đóng phí vào bất cứ lúc nào ngay sau khi hoàn thành kỳ phí bảo hiểm đầu tiên, tùy theo tình hình tài chính của mình, và cần đảm bảo hoàn thành việc đóng phí trong 3 năm HĐ đầu tiên.
 • Linh hoạt trong rút tiền từ GTTKHĐ: Bạn có nhu cầu chi tiêu, mua sắm...? Hãy linh hoạt sử dụng GTTKHĐ của mình để chi tiêu cho các nhu cầu trong tương lai.
 • Linh hoạt đầu tư thêm: Khi bạn có một khoản tiền nhàn rỗi, đây chính là cơ hội đầu tư thêm nhằm gia tăng khả năng tiết kiệm của mình, để hưởng mức lãi suấtđầu tư hấp dẫn với mức phí ban đầu hợp lý. Vào mỗi năm HĐ, bạn có thể đầu tư thêm lên đến gấp 5 lần mức phí bảo hiểm vào thời điểm tham gia HĐ. 
 • Linh hoạt thay đổi STBH: Nhu cầu bảo vệ tài chính sẽ thay đổi theo mỗi giai đoạn của cuộc đời, do đó bạn hoàn toàn có thể thay đổi STBH của sản phẩm vào bất kỳ thời gian nào sau Năm Hợp Đồng đầu tiên.
 • Linh hoạt thay đổi Phí BH: Bạn có thể chủ động tăng hoặc giảm mức phí bảo hiểm theo tình hình tài chính.
 • Linh hoạt gia tăng thêm quyền lợi bảo vệ với các Quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ: Rủi ro không lường trước trong cuộc sống sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bạn và gia đình, hãy chủ động tham gia các Quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ để được an tâm trước những rủi ro như bệnh lý nghiêm trọng, tai nạn, nằm viện... tại mức phí hợp lý.
 • Linh hoạt thay đổi Kế hoạch bảo hiểm: Vào bất cứ lúc nào sau năm HĐ đầu tiên, bạn có thể linh hoạt chuyển đổi kế hoạch bảo hiểm của mình cho phù hợp với nhu cầu bảo vệ hoặc tiết kiệm.
Manulife - Gia Đình Tôi Yêu giúp bạn tiết kiệm hiệu quả cho các dự định trong tương lai như thế nào? 
Với các dự định, mong ước trong cuộc đời như đi du lịch cùng gia đình, cho con đi du học, sửa sang lại ngôi nhà thân yêu của mình,hay đơn giản có những khoảnh khắc êm đềm trong độ tuổi nghỉ hưu,bạn cần một kế hoạch tiết kiệm thông minh để đảm bảo hiện thực hóa các mục tiêu của bản thân và gia đình.
Với Manulife - Gia Đình Tôi Yêu, khách hàng có thể coi như là một ngân hàng nhỏ dùng phục vụ riêng cho nhu cầu của mình. GTTKHĐ được hình thành dựa trên phí bảo hiểm bạn đóng (sau khi trừ đi các loại phí và khoản rút trước) và hưởng mức lãi suất đầu tư hấp dẫn được công bố hàng tháng.
Mức lãi suất đầu tư của 
Manulife - Gia Đình Tôi Yêu tùy theo kết quả kinh doanh của Quỹ liên kết chung, tuy nhiên cho dù thị trường kinh tế/đầu tư có gặp biến động, mức lãi suất đầu tư này vẫn được cam kết không thấp hơn mức 4%/năm trong 5 năm HĐ đầu tiên,3%/năm từ Năm HĐ thứ 6 đến Năm HĐ thứ 10, và 2%/năm cho những Năm HĐ tiếp theo,giúp bạn đảm bảo hiện thực hóa các ước mơ,dự định của mình.
Không chỉ có thế, khi tham gia Manulife - Gia Đình Tôi Yêu, bạn còn được hưởng khoản đặc biệt khi duy trì Hợp Đồng(3) vào Ngày kỷ niệm Năm HĐ thứ 5, và mỗi Năm HĐ sau đó. Khoản tiền đặc biệt này bằng 0,5% giá trị trung bình của GTTKHĐ tính trên 12 tháng gần nhất, được chi trả thẳng vào GTTKHĐ giúp gia tăng giá trị tiết kiệm của bạn.
[/chitiet]

[giaban][/giaban]
[chitiet]
Phí Bảo Hiểm Định Kỳ (gồm Phí Bảo Hiểm Cơ Bản và Phí Bảo Hiểm Tăng Cường) và Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm sau khi trừ Phí Ban Đầu sẽ còn lại Phí Bảo Hiểm Được Phân Bổ. Phí Bảo Hiểm Được Phân Bổ được phân bổ vào Tài Khoản Hợp Đồng.

Hàng tháng, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro và phí Quản Lý Hợp Đồng sẽ được khấu trừ từ Tài Khoản Hợp Đồng, do đó các khoản này có tên gọi Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng.

Phần còn lại của Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng sau khi khấu trừ Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng sẽ được đầu tư qua Quỹ Liên Kết Chung. Quỹ Liên Kết Chung hoạt động sinh lãi và chia lãi vào các Tài Khoản Hợp Đồng hàng tháng sau khi trừ đi Phí Quản Lý Quỹ.

Có 3 nguồn làm tăng Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng: Phí Bảo Hiểm Được Phân Bổ, lãi từ hoạt động đầu tư, Quyền Lợi Đặc Biệt khi Duy Trì Hợp Đồng.

Có 3 nguồn làm giảm Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng:

 • Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng: gồm Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro Tăng Cường và Phí Quản Lý Hợp Đồng.
 • (Khách hàng yêu cầu) rút một phần hoặc toàn bộ GTTKHĐ (Phí Rút GTTKHĐ hoặc Phí Chấm Dứt HĐ sẽ được phát sinh trong những trường hợp này)
 • (Công ty) rút tiền từ TKHĐ để đóng phí còn thiếu trong 3 năm hợp đồng đầu tiên


Những loại phí bạn nên biết khi tham gia Manulife - Gia Đình Tôi Yêu:

Phí ban đầu: 
Phí ban đầu là toàn bộ các khoản tiền mà Doanh Nghiệp BH được phép khấu trừ trước khi phí bảo hiểm được phân bổ vào Quỹ Liên Kết Chung.
Được khấu trừ từ khoản Phí bảo hiểm định kỳ và Phí bảo hiểm đóng thêm trước khi phân bổ vào Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng và tuân theo tỷ lệ sau:

Phí bảo hiểm rủi ro và Phí bảo hiểm rủi ro tăng cường: 
Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại HĐBH.
Được khấu trừ hàng tháng từ GTTKHĐ, dùng để chi trả cho các quyền lợi bảo vệ của Quyền lợi bảo hiểm cơ bản và (các) Quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có).

Phí Quản lý Hợp Đồng: 
Được khấu trừ hàng tháng từ GTTKHĐ. Trong năm 2017, Phí Quản lý Hợp Đồng là 29.000 đồng/tháng, và sẽ tự động tăng 2.000 đồng/tháng mỗi năm dương lịch sau đó. Tuy nhiên, Phí Quản lý Hợp Đồng sẽ không vượt quá mức tối đa là 60.000 đồng/tháng.

Phí Quản lý Quỹ: 
Dùng để chi trả cho các hoạt động của Quỹ Liên Kết Chung và sẽ được khấu trừ trước khi Công ty công bố lãi suất đầu tư. Mức Phí Quản lý Quỹ được quy định tại Trang Hợp Đồng tuy nhiên không vượt quá 2%/năm.

Phí rút Giá trị tài khoản Hợp Đồng: 
Áp dụng khi Bên Mua Bảo Hiểm yêu cầu rút một phần từ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng, theo bảng sau:

Phí chấm dứt Hợp Đồng: 
Áp dụng khi Bên Mua Bảo Hiểm yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng trước ngày đáo hạn, theo bảng sau:

Phí bảo hiểm rủi ro, Phí bảo hiểm rủi ro tăng cường, Phí quản lý Hợp Đồng, phí quản lý quỹ có thể thay đổi sau khi được sự chấp thuận của Bộ Tài Chính. Công ty sẽ gửi thông báo cho Bên Mua Bảo Hiểm 3 tháng trước khi áp dụng mức phí mới.
[/chitiet]

Tin Tức ManuLife