Sản Phẩm Gia Đình Tôi Yêu

[tintuc]
Điều kiện tham gia Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường/ Sản Phẩm Bổ Trợ Hỗ Trợ Về Phí ManuLife Gia Đình Tôi Yêu

1) QLBHTC Miễn Khoản Khấu Trừ Dành cho Người Được Bảo Hiểm (NĐBH)
Nếu NĐBH mắc một trong 45 Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối, Công ty sẽ xem xét:
- Miễn Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng, bao gồm:
 • Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, Phí Quản Lý Hợp Đồng; và:
 • Phí Bảo Hiểm Rủi Ro Tăng Cường của các QLBHTC/ SPBHBT còn hiệu lực của NĐBH bắt đầu từ Ngày Kỷ Niệm Tháng HĐ ngay sau ngày NĐBH được chẩn đoán mắc BLNT giai đoạn cuối.
- Chi trả Phí Bảo Hiểm Định kỳ quy năm vào 3 Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày QLBHTC này được chấp nhận thanh toán. Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm này cũng được phân bổ vào GTTKHĐ sau khi khấu trừ Phí Ban Đầu của những năm đó và cũng được tính thưởng duy trì Hợp đồng.
- Các quyền lợi sau sẽ chấm dứt:
 • (Các) QLBHTC/ SPBHBT của BMBH và Người Phụ thuộc
 • Quyền lợi gia tăng STBH không cần thẩm định, quyền tăng STBH, Quyền tham gia (các) QLBHTC, quyền thay đổi Kế Hoạch BH, Quyền thay đổi Phí BH Cơ Bản.
2) QLBHTC Miễn Khoản Khấu Trừ Dành cho Bên Mua Bảo Hiểm (BMBH)
Nếu BMBH mắc 1 trong 45 Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối, Công ty sẽ xem xét:
- Miễn Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng, bao gồm:
 • Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, Phí Quản Lý Hợp Đồng; và:
 • Phí Bảo Hiểm Rủi Ro Tăng Cường của các QLBHTC/ SPBHBT còn hiệu lực của NĐBH bắt đầu từ Ngày Kỷ Niệm Tháng HĐ ngay sau ngày BMBH được chẩn đoán mắc BLNT giai đoạn cuối.
- Chi trả Phí Bảo Hiểm Định kỳ quy năm vào 3 Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày QLBHTC này được chấp nhận thanh toán. Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm này cũng được phân bổ vào GTTKHĐ sau khi khấu trừ Phí Ban Đầu của những năm đó và cũng được tính thưởng duy trì Hợp đồng.
- Các quyền lợi sau sẽ chấm dứt:
 • (Các) QLBHTC/ SPBHBT của BMBH và Người Phụ thuộc
 • Quyền lợi gia tăng STBH không cần thẩm định, quyền tăng STBH, Quyền tham gia (các) QLBHTC, quyền thay đổi Kế Hoạch BH, Quyền thay đổi Phí BH Cơ Bản.
3) SPBHBT Hỗ Trợ Đóng Phí Do Bệnh Lý Nghiêm Trọng Của Người Được Bảo Hiểm
 - Có 2 lựa chọn về thời hạn hỗ trợ đóng phí: 15 năm và đến năm 65 tuổi
- Quyền lợi: Nếu NĐBH mắc 1 trong 45 BLNT giai đoạn cuối, Công ty sẽ xem xét:
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí 15 năm: chi trả khoản phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi hết thời hạn 15 năm kể từ ngày SPBT này có hiệu lực hoặc HĐBH chấm dứt, trùy trường hợp nào xảy ra trước.
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí đến năm 65 tuổi: chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi NĐBH đủ 65 tuổi hoặc HĐBH chấm dứt, tùy trường hợp nào xảy ra trước.
4) SPBHBT Hỗ Trợ Đóng Phí Do Thương Tật Toàn Bộ và Vĩnh Viễn Của Người Được Bảo Hiểm
- Có 2 lựa chọn về thời hạn hỗ trợ đóng phí: 15 năm và đến năm 65 tuổi
- Quyền lợi: Nếu NĐBH bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ xem xét:
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí 15 năm: chi trả khoản phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi hết thời hạn 15 năm kể từ ngày SPBT này có hiệu lực hoặc HĐBH chấm dứt, trùy trường hợp nào xảy ra trước.
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí đến năm 65 tuổi: chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi NĐBH đủ 65 tuổi hoặc HĐBH chấm dứt, tùy trường hợp nào xảy ra trước.
5) SPBHBT Hỗ Trợ Đóng Phí Do Tử Vong Hoặc Bệnh Lý Nghiêm Trọng Của Bên Mua Bảo Hiểm
- Có 2 lựa chọn về thời hạn hỗ trợ đóng phí: 15 năm và đến năm 65 tuổi
- Quyền lợi: Nếu BMBH bị tử vong hoặc mắc 1 trong 45 BLNT giai đoạn cuối, Công ty sẽ xem xét:
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí 15 năm: chi trả khoản phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi hết thời hạn 15 năm kể từ ngày SPBT này có hiệu lực hoặc HĐBH chấm dứt, trùy trường hợp nào xảy ra trước.
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí đến năm 65 tuổi: chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi NĐBH đủ 65 tuổi hoặc HĐBH chấm dứt, tùy trường hợp nào xảy ra trước.
6) SPBHBT Hỗ Trợ Đóng Phí Do Tử Vong Hoặc Thương Tật Toàn Bộ và Vĩnh Viễn Của Bên Mua Bảo Hiểm
- Có 2 lựa chọn về thời hạn hỗ trợ đóng phí: 15 năm và đến năm 65 tuổi
- Quyền lợi: Nếu BMBH bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Công ty sẽ xem xét:
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí 15 năm: chi trả khoản phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi hết thời hạn 15 năm kể từ ngày SPBT này có hiệu lực hoặc HĐBH chấm dứt, trùy trường hợp nào xảy ra trước.
 • Với thời hạn hỗ trợ đóng phí đến năm 65 tuổi: chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Năm HĐ tiếp theo sau ngày SPBT này được chấp nhận thanh toán cho đến khi NĐBH đủ 65 tuổi hoặc HĐBH chấm dứt, tùy trường hợp nào xảy ra trước.
[/tintuc]


[tintuc]
1) Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường Thương Tật Toàn Bộ Và Vĩnh Viễn
Manulife Chi trả đến 100% STBH của QLBHTC này nếu NĐBH của QLBHTC này bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
Định nghĩa thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:
a. Mất hoàn toàn hoặc liệt hoàn toàn và vĩnh viễn:
 • Hai tay; hoặc
 • Hai chân; hoặc
 • Một tay và một chân; hoặc
 • Thị lực hai mắt; hoặc
 • Một tay và thị lực một mắt; hoặc
 • Một chân và thị lực một mắt
Mất hoàn toàn và vĩnh viễn đối với tay được hiểu là tình trạng cụt hoàn toàn từ cổ tay trở lên. Mất hoàn toàn và vĩnh viễn đối với chân được hiểu là tình trạng cụt hoàn toàn từ mắt cá chân trở lên. Mất hoàn toàn thị lực được hiểu là mắt hẳn hoặc mù hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng nhìn của mắt.

Hoặc
b. Bị thương tật đạt tỷ lệ 80% theo quy định về tiêu chuẩn thương tật có hiệu lực vào thời điểm xảy ra tai nạn hoặc Bệnh tật.

Tất cả  các tình trạng liệt hoàn toàn và vĩnh viễn và/ hoặc thương tật nêu trên phải được giám định và xác nhận bởi hội đồng y khoa cấp tỉnh hoặc cơ quan tương đương theo quy định của pháp luật. Việc giám định này phải được thực hiện sau 180 ngày tính từ ngày xảy ra tai nạn hoặc Bệnh Tật.

 Sau khi chi trả, HĐBH vẫn tiếp tục với QLBH chính và những QLBH Tăng Cường khác.

2) Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường Tử Vong và thương tật do Tai Nạn
2.1 Quyền lợi bảo hiểm Thương tật do tai nạn
 • Trong mọi trường hợp, tổng giá trị bồi thường QLBHTC này không quá 100% STBH
 • Nếu cùng một tai nạn gây ra từ 02 tình trạng thương tật trở lên, Công ty Manulife sẽ thanh toán cho 01 tình trạng thương tật có mức chi trả cao nhất.
2.2 Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do tai nạn
a. 300% STBH của QLBHTC này nếu NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn máy bay khi đang là hành khách có mua vé trên một chuyển bay thương mại;
hoặc:
b. 200% STBH của QLBHTC này nếu NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau:
 • NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn giao thông khi đang là hành khách mua vé trên các phương tiện giao thông công cộng; hoặc
 • NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn thang máy khi đang di chuyển bằng thang máy (ngoại trừ những người đang làm nhiệm vụ sửa chữa/ bảo trì thang máy); hoặc
 • NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn xảy ra tại các Tòa Nhà Công Cộng. 
Hoặc 
c. 100% STBH của QLBHTC này , nếu NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn không thuộc hai trường hợp (a) và /hoặc (b) nêu trên.

Trước khi thanh toán Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn, tất cả các giá trị của Quyền lợi bảo hiểm thương tật do tai nạn đã được Công ty thanh toán trước đó sẽ được trừ đi

3) Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ trợ Tử Vong có Thời Hạn
Chi trả đến 100% STBH của SPBHBT này khi NĐBH của SPBHBT này bị tử vong.

[/tintuc]


[tintuc]
1) Quyền Lợi BHTC Trợ Cấp Y tế 2014
Có thể lựa chọn trong số các mức STBH sau cho mỗi ngày nằm viện:
200.000đ/ ngày - 300.000đ/ ngày - 500.000đ/ ngày - 1 triệu đồng/ ngày - 2 triệu đồng/ ngày - 3 triệu đồng/ ngày.
a. Quyền lợi trợ cấp nằm viện:
- Chi trả 100% STBH của QLBHTC này/ ngày nằm viện nếu NĐBH của QLBHTC này nằm viện.
- Chi trả không quá 365 ngày nằm viện/ năm hợp đồng.
b. Quyền lợi trợ cấp nằm viện tại khoa Chăm sóc đặc biệt
Chi trả 200% STBH của QLBHTC này/ ngày nằm viện để điều trị tại Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt, nếu NĐBH của QLBHTC này nằm viện và được điều trị tại Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt.
Giới hạn và điều kiện chi trả chung:
 • Quyền lợi trợ cấp nằm viện tại mục (a) không được chi trả cho số ngày nằm viện đã được chi trả theo mục (b)
 • Chi trả không quá 1000 ngày nằm viện cho toàn thời hạn hợp đồng
 • Chi trả không quá 5 ngày nằm viện nếu NĐBH nằm viện tại các trung tâm y tế cấp quận/ huyện hoặc bệnh viện không thuộc quản lý trực tiếp từ Bộ Y tế (ví dụ bệnh viện quân đội,...)
 • Thời gian chờ: 30 ngày (trừ tai nạn) tính từ ngày cấp hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của QLBHTC này.
 • QLBHTC này được xem xét tái tục hằng năm tại mỗi ngày Kỷ Niệm năm HĐ. Công ty có quyền từ chối tái tục QLBHTC này. Việc Công ty nhận phí bảo hiểm tái tục cho QLBHTC này không được xem là Công ty đã đồng ý tái tục QLBHTC này. Trong trường hợp Công ty từ chối tái tục QLBHTC này, Công ty chấm dứt khấu trừ Phí BH Rủi Ro Tăng Cường của QLBHTC này.
 • Quyền lợi trợ cấp nằm viện tối đa là 3 triệu đồng/ ngày đối với NĐBH có thu nhập; và 500.000 đồng/ ngày đối với NĐBH không có thu nhập (trẻ em, nội trợ, người phụ thuộc,...)
 • Căn cứ vào số ngày nằm viện tối đa cần thiết về mặt y khoa trong Tiêu chuẩn về số ngày nằm viện đối với 1 số bệnh thông thường để chi  trả cho mỗi lần nằm viện.
 • Tiêu chuẩn về số ngày nằm viện đối với 1 số bệnh thông thường
2) Quyền Lợi BHTC Bệnh Lý Nghiêm Trọng
a. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng Giai Đoạn sớm
 • Nếu NĐBH mắc bất kỳ 1 trong 10 BLNT giai đoạn sớm nào trong danh sách dưới đây, Công ty Manulife sẽ chi trả 25% STBH của QLBHTC này được xác định tại thời điểmNĐBH mắc BLNT giai đoạn sớm và không quá 500 triệu đồng cho mỗi lần chi trả.
 • Trường hợp NĐBH tham gia nhiều hơn một HĐBH hoặc nhiều hơn một QLBHTC, tổng số tiền chi trả cho QLBH BLNT giai đoạn sớm không vượt quá 500 triệu đồng cho một lần thanh toán.
 • Thanh toán tối đa 04 lần trong suốt thời hạn của QLBHTC này, và chi trả không quá 01 lần cho mỗi BLNT giai đoạn sớm.
 • Nếu có từ 02 BLNT giai đoạn sớm trở lên được chẩn đoán trong cùng một ngày, Công ty sẽ chi trả cho 01 BLNT giai đoạn sớm.
 • Nếu BLNT giai đoạn sớm được chẩn đoán liên quan đến các bộ phận của cơ thể được xem là cơ quan cặp (bao gồm nhưng không giới hạn: vú, tai, mắt, ống dẫn trứng, thận, phổi, buồn trứng, tinh hoàn) Công ty thanh toán 01 lần cho cùng 1 cơ quan đó.
Danh sách 10 Bệnh Lý Nghiêm trọng giai đoạn sớm:
 • Phẫu thuật cắt u tuyến yên
 • Mù một mắt
 • Ung thư biểu mô tại chỗ/ ung thư tiền liệt tuyến, ung thư máu dòng Lympho
 • Phẫu thuật gan
 • Phẫu thuật cắt bỏ một bên phổi
 • Thủ thuật tạo hình van tim, tách van tim, thay thế van tim qua da
 • Phẫu thuật huyết khố xoang hang
 • Cấy máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim dưới da
 • Bỏng trung bình
 • Đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ.
b. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng Giai Đoạn cuối:
Nếu NĐBH mắc bất kỳ 1 trong 45 BLNT giai đoạn cuối nào trong danh sách dưới đây, Công ty Manulife Việt Nam sẽ chi trả 100% STBH của QLBHTC này được xác định tại thời điểm NĐBH mắc BLNT giai đoạn cuối, trừ đi tất cả các QLBH BLNT giai đoạn sớm đã thanh toán trước đó (nếu có).
Danh sách 45 Bệnh Lý Nghiêm trọng giai đoạn cuối 
1. Bệnh Alzheimer / Sa sút trí tuệ trầm trọng
2. Phẫu thuật động mạch chủ
3. Thiếu máu bất sản
4. Hội chứng Apallic
5. Viêm màng não nhiễm khuẩn
6. U não lành tính
7. Phẫu thuật não
8. Ung thư đe doạ tính mạng
9. Bệnh cơ tim
10. Hôn mê
11. Phẫu thuật nối tắt động mạch vành
12. Viêm não do virus
13. Bệnh phổi giai đoạn cuối
14. Bệnh suy gan giai đoạn cuối
15. Viêm gan siêu vi tối cấp
16. Nhồi máu cơ tim
17. Thay thế van tim
18. Suy thận
19. Mất khả năng sống độc lập
20. Câm
21. Chấn thương sọ não nghiêm trọng
22. Ghép cơ quan chính
23. Bệnh nang tuỷ thận
24. Bệnh tế bào thần kinh vận động
25. Bệnh xơ cứng rải rác
26. Bệnh loạn dưỡng cơ
27. Bệnh Parkinson nguyên phát
28. Bệnh sốt bại liệt (Poliomyeltis)
29. Bệnh tăng áp lực động mạch phổi nguyên phát
30. Bỏng nặng
31. Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống (SLE) có kèm viêm thận do Lupus
32. Đột quỵ (Tai biến mạch máu não)
33. Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối
34. Bệnh xơ cứng cột bên teo cơ
35. Viêm tuỵ mãn tái phát
36. Bệnh Creutzfeld - Jacob
37. Bệnh viêm cân cơ hoại tử
38. Viêm đa khớp dạng thấp nặng
39. Loãng xương nặng
40. Xơ cứng bì hệ thống
41. Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
42. Bệnh nhược cơ
43. Bệnh Crohn
44. Hội chứng Eisenmenger
45. Suy tuyến thượng thận mãn tính

Ngoài ra còn có danh sách bệnh lý nghiêm trọng dành cho giới tính bao gồm:
1. Bệnh lý dành riêng cho nam giới: Ung thư phổi, Ung thư gan và Ung thư tiền liệt tuyến.
2. Bệnh lý dành riêng cho nữ giới bao gồm:
 • Ung thư biểu mô tại chỗ của vú, cổ tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng hoặc âm đạo.
 • Biến chứng thai kỳ: Đông máu nội mạch lan toả, Bệnh gai nhau nước, Loạn tâm thần hậu sản, Tử sản.
 • Dị tật bẩm sinh: Hội chứng Down, Tật gai sống đôi, Tứ chứng Pha Lô, Bít thực quản và dò khí quản, thực quản, Não úng thuỷ, Tử vong sơ sinh
 • Phẫu thuật phục hồi.
Thời gian chờ và thời gian còn sống của QLBHTC Bệnh Lý Nghiêm trọng:
 • Thời gian chờ: 90 ngày kể từ ngày cấp hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của QLBHTC này
 • Thời gian còn sống: 30 ngày.
[/tintuc]
[tintuc]
Không chỉ giúp bạn bảo vệ toàn diện, với Manulife - Gia Đình Tôi Yêu nếu Bạn cần 1 giải pháp linh hoạt để hiện thực hóa các dự định, kế hoạch cho bản thân và gia đình. Hãy để Manulife - Gia Đình Tôi Yêu là lời giải cho các nhu cầu tài chính của bạn và gia đình với các đặc điểm sau:

1) Linh Hoạt quyết định Số Tiền Bảo Hiểm và Phí Bảo Hiểm
Khách hàng có thể chọn STBH và Phí Bảo Hiểm theo ý muốn với:
Số tiền bảo hiểm = Phí Bảo Hiểm Cơ Bản định kỳ năm x Hệ số nhân
Số tiền bảo hiểm tối thiếu: 100 triệu đồng
Bảng hệ số nhân
Rõ ràng, nếu tham gia bảo hiểm từ khi còn ít tuổi quý khách hàng có thể lựa chọn quyền lợi bảo vệ tối đa cao hơn.

2) Linh hoạt đóng phí
- khách hàng có những khoản thu nhập không thường xuyên, muốn đóng phí nhiều hơn để gia tăng GTTK----->Manulife vẫn hỗ trợ.

- Khách hàng tạm thời gián đoạn thu nhập, gặp khó khăn tài chính và muốn tạm dừng đóng phí bảo hiểm-----> Manulife vẫn hỗ trợ.

3) Linh hoạt đầu tư thêm
Bên mua bảo hiểm (BMBH) được quyền tăng GTTKHĐ bằng Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm. Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm sau khi trừ Phí Ban Đầu được tích lũy vào GTTKHĐ để hưởng lãi.
Quy định về Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm:
 • Có thể nộp thêm bất cứ lúc nào sau khi Phí Bảo Hiểm Định Kỳ đến hạn của năm đó đã được đóng đủ
 • Tối đa đóng thêm gấp 5 lần Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm ở thời điểm cấp Hợp Đồng
 • Khấu trừ Phí Ban Đầu trước khi phân bổ vào Tài Khoản Hợp Đồng
4) Linh Hoạt sử dụng Giá trị tài khoản hợp đồng
a. Rút GTTKHĐ
- Kể từ năm hợp đồng thứ 2, BMBH có thể rút một phần GTTKHĐ
- Số tiền rút tối thiểu mỗi lần là 5 triệu đồng và tối đa 80% Giá trị tiền mặt thực trả của hợp đồng
- Số tiền tối thiểu còn lại trong tài khoản sau khi rút là số lớn hơn giữa 3 số sau: 5 triệu đồng/ 20% Giá trị tiền mặt thực trả của hợp đồng/ 2 tháng Phí BH cơ bản tối thiểu
- Phí rút được tính theo tỷ lệ % trên số tiền rút STBH của HĐ sau khi rút GTTKHĐ:
Với kế hoạch Bảo Hiểm Cơ Bản:
 • Nếu GTTKHĐ sau khi rút nhỏ hơn STBH thì STBH mới  =  STBH cũ - số tiền rút
 • STBH sau khi điều chỉnh phải đáp ứng điều kiện về STBH tối thiểu theo quy định của Công ty
 • STBH của (các) QLBHTC/SPBT không đổi, trừ STBH của  QLBHTC miễn khoản Khấu trừ Hàng Tháng sẽ thay đổi theo STBH mới.
Với kế hoạch Bảo Hiểm Nâng Cao: STBH của QLBH Cơ Bản và QLBH Tăng Cường/ STBH không đổi.

b) Tạm ứng từ GTTKHĐ
 • Kể từ năm HĐ thứ 2, BMBH có thể tạm ứng từ GTTKHĐ
 • Số tiền tạm ứng tối đa 80% của Giá trị tiền mặt thực trả của HĐ
 • GTTK sau khi tạm ứng phải còn lại 3 lần khoản Khấu Trừ Hàng Tháng hoặc 5 triệu đồng, chọn số lớn hơn
 • Khoản tạm ứng được tính lãi suất theo quy định của Công ty Manulife
 • Sau khi tạm ứng, các quyền lợi bảo vệ và đầu tư của HĐ không thay đổi so với trước khi tạm ứng.
 • BMBH có thể hoàn trả số tiền tạm ứng và lãi phát sinh vào bất cứ lúc nào nếu khoản thanh toán mỗi lần đáp ứng mức thanh toán tối thiểu do Công ty quy định tại từng thời điểm.
 • Công ty có quyền khấu trừ các khoản tạm ứng (cộng lãi) trước khi chi trả bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào theo HĐ.
 • Nếu (số tiền tạm ứng + lãi tạm ứng) >=GTTKHĐ, HHD sẽ chấm dứt hiệu lực sau 60 ngày gia hạn.
5) Linh hoạt thay đổi kế hoạch bảo hiểm
Trong 21 ngày cân nhắc hoặc từ năm HĐ thứ 2, BMBH có thể gửi văn bản yêu cầu thay đổi Kế hoạch Bảo Hiểm từ Cơ Bản sang Nâng Cao hoặc ngược lại, với các quy định như sau:
 • Đối với yêu cầu thay đổi từ Kế Hoạch Bảo Hiểm Cơ Bản sang Nâng Cao: BMBH phải cung cấp bằng chứng về khả năng có thể được bảo hiểm. Nếu được chấp thuận thay đổi, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro sẽ được tính lại căn cứ trên Số Tiền Bảo Hiểm chịu rủi ro chính là GTTKHĐ tại thời điểm thay đổi.
 • Đối với yêu cầu thay đổi từ Kế Hoạch Bảo Hiểm Nâng Cao sang Cơ Bản: STBH sau khi thay đổi = STBH trước khi thay đổi + GTTKHĐ tại thời điểm thay đổi.
 • Phí Bảo Hiểm Định Kỳ, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro Tăng Cường sẽ được điều chỉnh tương ứng sau khi thay đổi Kế hoạch BH.
 • Nếu Phí BH Cơ Bản sau khi thay đổi > Phí BH Cơ Bản trước khi thay đổi thì BMBH cần đóng khoản phí còn thiếu tương ứng.
 • Việc thay đổi Kế Hoạch BH tùy thuộc quyết định của Công ty.
6) Linh hoạt thay đổi quyền lợi bảo hiểm
a. Tăng giảm số tiền bảo hiểm
Bên cạnh quyền lợi Gia tăng STBH không cần thẩm định, BMBH có thể gửi văn bản yêu cầu gia tăng STBH của QLBH Cơ Bản trong thời gian 21 ngày cân nhắc hoặc từ năm HĐ thứ 2, hoặc giảm STBH của QLBH Cơ Bản bất cứ lúc nào.
b. Thay đổi quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ Sản Phẩm bổ trợ
BMBH có thể gửi văn bản yêu cầu tăng STBH của QLBHTC/ SPBHBT hoặc mua mới QLBHTC/ SPBHBT từ năm HĐ thứ 2, trong khi HĐ còn hiệu lực.
[/tintuc]


[giaban][/giaban]
[chitiet]
Không chỉ là giải pháp bảo vệ cho cá nhân bạn, sản phẩm này còn đóng vai trò như tấm lá chắn của cả gia đình bạn trước mọi rủi ro bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Lựa chọn giải pháp Manulife “Gia Đình Tôi Yêu”, bạn sẽ được tận hưởng những quyền lợi đặc biệt như dưới đây.
Quyền lợi hấp dẫn:
 • An tâm vui sống, không ngại khó khăn tài chính nhờ quyền lợi bảo vệ lên đến 150 lần phí bảo hiểm
 • Linh hoạt lựa chọn mức phí, số tiền bảo hiểm và mức đầu tư tùy theo khả năng tài chính tại mỗi thời điểm trong cuộc sống
 • Mở rộng bảo vệ cho các thành viên trong gia đình với quyền lợi bảo hiểm tăng cường
 • Hưởng lãi suất đầu tư và tích lũy một khoản tiết kiệm cho mai sau
  Tóm tắt quyền lợi bảo hiểm cơ bản và các quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Manulife Gia Đình Tôi Yêu

[/chitiet]

Tin Tức ManuLife